مجله "پژوهش های بــــالینی دامپزشکی" با هدف گسترش و نشر فعالیتهای پژوهشی در زمینه های مختلف علوم بالینی دامپزشکی و رشته های وابسته که کاربرد علمی و عملی در دامپزشکی و پزشکی داشته باشند منتشر می گردد. زبان نشر مجله فارسی بوده و به صورت دو فصلنامه ، در هر سال طی 2 شمـــــاره توسط دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج چاپ و منتشر می گردد.

مجله پژوهش های بالینی دامپزشکی به استناد مجوز 87/155458 کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دارای رتبه علمی-پژوهشی می باشد.

استفاده از مقالات منتشر شده در این مجله با ذکر مأخذ بلامانع می باشد.

شماره جاری: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 

5. ارزیابی پارامترهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی در گوسفند نژاد مهربان آلوده به کیست هیداتید و ترماتودهای کبدی در کشتارگاه صنعتی همدان 1394

صفحه 115-120

حیدر حیدری؛ حمیدرضا ظهیری؛ اعظم حسینی؛ پارمیس نطقی؛ سعیده آیینه؛ آزاده حسینی؛ الهه شمس؛ حسین وزینی