اعضای هیات تحریریه

سردبیر

مهران فرهودی مقدم

مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشیار، دانشکده دامپزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

jvcr.kiau.ac.ir
jvcrkiau.ac.ir

مدیر داخلی

سروش محیط مافی

جراحی دامپزشکی دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

jvcrkiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد قلی نادعلیان

بیماریهای داخلی دامهای بزرگ استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

nadalianmgyahoo.com

سید محمد مهدی کیایی

بهداشت و تغذیه دام و طیور ااستاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

kiaeiut.ac.ir

عباس وشکینی

رادیولوژی دامپزشکی دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

veshkiniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

مهرداد عامری

کلینیکال پاتولوژی ریاست بخش کلینیکلا پاتولوژی مرکز تحقیقات گلاسکو اسمیت کلاین، فیلادلفیا

americlinpathgmail.com

اعضای هیات تحریریه

شهرام جمشیدی

بیماری های داخلی دامهای کوچک دانشیار دانشکده دامپژشکی دانشگاه تهران

jvcrkiau.ac.ir

مهرداد مهری

کلینیکال پاتولوژی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

mohrium.ac.ir

حسام الدین سیفی

داخلی دام بزرگ استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه فردوسی مشهد

haseifiyahoo.com

نیما فرزانه

مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه فردوسی مشهد

nimafarzanehyahoo.com

محمد رضا اصلانی

داخلی دام بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهر کرد

aslani_mryahoo.com

علیرضا قدردان مشهدی

داخلی دام بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشکاه شهید چمران اهواز

a.ghadrdanscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پویا دینی

مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشکده دامپزشکی دانشگاه دیویس کالیفرنیا

pouya.diniuky.edu