اهداف و چشم انداز

مجله "پژوهش های بــــالینی دامپزشکی" با هدف گسترش و نشر فعالیتهای پژوهشی در زمینه های مختلف علوم بالینی دامپزشکی و رشته های وابسته که کاربرد علمی و عملی در دامپزشکی و پزشکی داشته باشند منتشر می گردد. زبان نشر مجله فارسی بوده و به صورت دوفصلنامه ، در هر سال طی 4 شمـــــاره توسط دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج چاپ و منتشر می گردد.

استفاده از مقالات منتشر شده در این مجله با ذکر مأخذ بلامانع می باشد.