درباره نشریه

مقالات قابل پذیرش

 

     مقالات ارسالی نباید قبلاً در هیچ مجله ای در داخل و یا خارج از کشور چاپ شده باشند.

این مجله از مقالاتی در موضوعات بیماریهای داخلی، جراحی، تصویربرداری تشخیصی، بیماریهای تولید مثل، جراحی تجربی و مقایسه ای، پزشکی مقایسه ای و مدل سازی حیوانی، بیماریهای اندامهای حرکتی، بیماریهای پرندگان پرورشی و زینتی، بیماریهای آبزیان پرورشی و زینتی، بیماریهای حیوانات اگزوتیک و حیات وحش که حاوی یافته های جدید بالینی باشند استقبال می نماید.  مقالاتی از علوم پایه و پاتوبیولوژی و رشته های وابسته در صورتی که ارتباط بالینی آن مشخص شده باشد، نیز قابل پذیرش می باشد. مقالاتی قابل پذیرش است که به یکی از فرمهای زیر با مشخصات ذکر شده نگارش شده باشد:

 

الف-مقالات پژوهشی

      نتیجه یک کار پژوهشی نویسنده است و حداکثر باید در 10 صفحه تنظیم شده باشد. شامل : عنوان، خلاصه فارسی و انگلیسی، واژه های کلیدی فارسی و انگلیسی، مقدمه، مواد و روشها، نتایج، بحث و نتیجه گیری، تقدیر و تشکر (در صورت لزوم) و فهرست منابع می باشد.

 

ب- مقالات مروری :

     نتیجه تجزیه و تحلیل جامع و کامل تعداد قابل توجهی از منابع معتبر علمی درخصوص موضوعی تخصصی است که توسط نویسنده و یا نویسندگان صاحب نظر و شناخته شده که دارای مقالات معتبر در آن زمینه باشند، تدوین شده باشد.

شامل: عنوان، خلاصه فارسی و انگلیسی، واژه های کلیدی فارسی و انگلیسی، مقدمه، عناوین مورد بررسی، نتایج بررسی و فهرست منابع می باشد.

 

ج- گزارشات بالینی

      این نوع مقاله دربرگیرنده گزارش مورد یا مجموعه ای از موارد نادر و آموزنده بالینی و یا آزمایشگاهی می باشد. شامل: عنوان، خلاصه فارسی و انگلیسی، واژه های کلیدی، توصیف بیمار، یافته های بالینی، درمان و نتایج، نتیجه گیری و کاربرد بالینی و فهرست منابع می باشد. این نوع مقالات نباید از 3 صفحه مجله تجاوز نماید.