دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393 
3. بررسی اثرات محافظتی کوآنزیم Q10و ویتامین Cدر پراکسیداسیون لیپیدی و استرس اکسیداتیو ناشی از سیستئامین در موش صحرایی

صفحه 21-29

سروش الماسی؛ بابک رضوانجو؛ سید حامد شیرازی بهشتی ها؛ علی ناموران عباس آباد؛ مهدی خسروی


5. بررسی عیار پادتن ناشی از تزریق واکسنهای توأم آبله گوسفندی و بروسلوز

صفحه 43-50

احسان قریب ممبینی؛ منوچهر قریب ممبینی؛ مراد مرادی گراوند؛ عبد الامیر رضایی؛ محسن مشکوة؛ مصطفی کنارکوهی؛ داراب عبد الهی؛ کریم امیری؛ محمد آنتیک چی؛ افشین قریب ممبینی؛ ناهید سلطانی سده