دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1392 
1. تعیین ارزش تشخیصی سرم آمیلوئید Aبه عنوان شناساگر نوین ارزیابی کیفیت شیر مخزن دامداری

صفحه 71-90

محمدرضا تقدیری؛ گیتی کریم؛ شهاب الدین صافی؛ عباس رحیمی فروشانی؛ عباسعلی مطلبی


2. ردیابی سروتیپ B/793ویروس برونشیت عفونی از گلههای گوشتی دارای علائم تنفسی در غرب مازندران

صفحه 91-97

علیاوسط حسینیعلی آباد؛ رضا ممیز؛ محسن محمودزاده؛ اصغر یوسفی امین


8. گزارش درمانگاهی کراتومایکوز و درمان آن در یک راس اسب

صفحه 143-147

حمیدرضا فتاحیان؛ روزبه مریدپور؛ علیرضا حسین زاده؛ فرشته خمجانی فراهانی؛ فاطمه سعدی نام؛ مریم فتوره چی