دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1391 
6. بررسی اثر داروی پرازی کوانتل فورت بر کاهش میزان EPG مدفوع در سگ

صفحه 259-264

نادیا طایفی نصر آبادی؛ نیما بختیاری؛ عباس بایگان


7. گزارش بالینی اپیتلومای غده سباسه نابجا در یک قلاده سگ

صفحه 256-268

حمید رضا فتاحیان؛ روزبه مرید پور؛ سید پژمان مرتضوی؛ فاطمه سعدی نام


8. گزارش یک مورد اپولیس فیبروماتوز عود شونده در گربه

صفحه 269-274

محمدرضا پریانی؛ رضا سجادی؛ سید مهدی رجایی؛ پژمان مرتضوی