دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1391 
3. مطالعه میزان و تنوع آلودگی به تک یاخته آیمریا در خرگوش های منطقه شمال غرب ایران

صفحه 151-163

پیام رسولی؛ امین خدادادی؛ موسی توسلی؛ شهام سقایی؛ مجید صدقیانی


4. ارزیابی سونو گرافی یافته های طبیعی غده تیروئید در بز

صفحه 165-171

مهرداد یادگاری؛ پیروز بابا میری؛ شاهین نجات؛ محمد رضا افشار زاده


7. گزارش یک مورد عدم تشکیل زند زبرین یکطرفه(hEMIMELIA) در یک قلاده توله سگ نژاد شارپی

صفحه 191-194

حمید رضا فتاحیان؛ روزبه مرید پور؛ حمید محی الدین؛ علیرضا حسین زاده؛ فاطمه سعدی نام


8. گزارش آسیب شناسی مننگوآنسفالیت لیستریایی در گوسفند

صفحه 197-202

فریبرز معیر؛ آریا بدیعی؛ علیرضا شقایق؛ فرهاد موسی خانی