دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389 
2. مطالعه گذشته نگر نوع و میزان رخداد تومورهاى غدد پستانى در سگ

صفحه 221-228

حمیدرضا فتاحیان؛ فرخ رضا کبیر؛ نیما وزیر؛ بیتا وزیر؛ فرهنگ ساسانى


4. تأثیر افزودنی خوراکی بوتیرات بر راندمان پرورشی و مورفولوژی روده باریک در جوجه گوشتی

صفحه 234-252

پیام حقیقی خوشخو؛ گیتا اکبری آزاد؛ فریبرز معیر؛ ایمان پژوهنده


7. مقایسه دو روش کاهش میزان هایپوترمى ناشى از بیهوشى در همستر

صفحه 261-265

هوشنگ کمیلى؛ على تقى پور؛ سید حامد شیرازى بهشتى ها؛ سید عدنان علوى


8. گزارش آسیب شناسى کلى باسیلوز سپتى سمیک در بره ها

صفحه 267-271

فرهنگ ساسانى؛ فرناز پناهى؛ مریم ایران منش