دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1389 
7. اثر کاهنده نگهداری انفرادی بر آستانه احساس درد مزمن در موش آزمایشگاهی

صفحه 201-206

محمدرضا رحیم نژاد؛ رامین حاجی خانی؛ ماریا یوجینیا آگیلار مرچن


8. درمان عفونت گوش میانی به روش تیمپانوتومی در یک قلاده سگ ژرمن شپرد

صفحه 207-212

حمیدرضا فتاحیان؛ فرخ رضا کبیر؛ علیرضا حسین زاده؛ نیما وزیر؛ بیتا وزیر