عفونت های مشترک بین انسان و حیوان در میان جوندگان ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی، مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید، انستیتو پاستور ایران

چکیده

جوندگان مخازن و میزبان برای بسیاری از عفونت های زئونوز هستند. توسعه سریع صنعت و کشاورزی و همچنین تغییرات آب و هوایی در سرتاسر جهان باعث تغییریا افزایش وقوع عفونت های منتقله از جوندگان شده است. با توجه به توزیع جوندگان در سراسر ایران، هدف این مقاله آگاهی از بیماری های مشترک بین انسان و جوندگان در ایران است.
25 نوع عفونت زئونوز در میان جوندگان ایران گزارش شده است. اکثر آنها باکتریایی و انگلی و دو مورد (هانتاویروس و تب خونریزی دهنده کریمه کنگو) ویروسی می باشد. بیشترین تعداد موارد بیماری گزارش شده مربوط به لیشمانیوز بوده است که از اکثر نقاط ایران گزارش شده است.
جوندگان اصلی مخزن عفونت های زئونوز شامل گونه های
 Rattus norvegicus، Musmusculus ،Rattusrattus ،Merionespersicus، Apodemus spp. ، Tateraindica
می باشد.
با توجه به تنوع قابل توجه و توزیع گسترده جوندگان در سراسر ایران، لازم است به طور جدی نقش آن ها در گسترش بیماری های عفونی مورد توجه قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

zoonotic human-animal infections among rodents in Iran

نویسنده [English]

  • ehsan mostafavi
دوره 10، شماره 2
پاییز و زمستان 1398
صفحه 70-70
  • تاریخ دریافت: 24 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 24 شهریور 1398