اهمیت بالینی کسب تاریخچه در تشخیص بیماری های قلبی در دام های کوچک

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

گروه علوم بالینی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

علی رغم ماهیت تکنیکی بسیاری از ابزارهای تشخیصی در بیماریهای قلبی و عروقی نظیر الکتروکاردیوگرافی و اکوکاردیوگرافی، توجه با تاریخچه و معاینات بالینی همچنان به عنوان قدم هایی ضروری در رسیدن به تشخیص نهایی مطرح هستند. یافته های حاصل از یک تاریخچه دقیق و معاینات بالینی، کلنیسین را به سمت احتمال یا وجود بیماری قلبی راهنمایی میکند. نتایج حاصل از معاینات بالینی مرتبط با سیستم قلبی عروقی معمولا کلنیسین را قادر میسازد تا به تشخیص تجربی رسیده و یا لیستی از تشخیصهای تفریقی را به دست آورد. این نتایج همچنین اطلاعات مهمی را در خصوص مرحله بیماری قلبی (stage) به دست میدهد که در امر درمان به کار گرفته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The clinical importance of acquiring a history in the diagnosis of heart disease in small animals

نویسنده [English]

  • Siamak Mashhady Rafie
Department of Clinical Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
دوره 10، شماره 2
پاییز و زمستان 1398
صفحه 58-61
  • تاریخ دریافت: 24 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 24 شهریور 1398