مدیریت زایش و القای زایمان در مادیان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

زایمان در حالت طبیعی یک پروسه بسیار سریع است، که اغلب در کمتر از 20 دقیقه کامل می‌شود. نشانه‌های زایمان قریب‌الوقوع در مادیان شامل بزرگ شدن بافت پستانی، که 6-3 هفته قبل از زایش مشاهده می شود؛ مشاهده واکسینگ یا وجود قطره خیلی ضخیم و چسبناک کلستروم در انتهای سرپستانک، که 72-1 ساعت قبل از زایمان دیده می‌شود؛ شل شدن لیگامان‌های ساکروسیاتیک، و ادماتوز و طویل شدن ولوا می‌باشد. ممکن است نشت کلستروم برای چند روز در بعضی از مادیان‌ها دیده شود

عنوان مقاله [English]

Calving management and labor induction in mares

نویسنده [English]

  • faramarz gharegozlu
دوره 10، شماره 2
پاییز و زمستان 1398
صفحه 47-50
  • تاریخ دریافت: 22 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 22 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1398