یافته های بالینی و آندوسکوپیک اسب های دارای ترشحات از منخرین در مراکز نگهداری اسب اطراف شهرستان تبریز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

داخلی دام بزرگ، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز

چکیده

   بیماری های راه های تنفسی فوقانی در اسب همواره اهمیت داشته و یکی از دلایل مهم کاهش توانایی ورزشی اسبها محسوب می گردد. معاینه بالینی بعمل آمده پس از ثبت سن، نژاد، جنس، سابقه حضور ترشحات از منخرین، نوع ترشحات، یک طرفه یا دو طرفه بودن ترشحات، شامل معاینه دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی، دستگاه قلبی عروقی، دستگاه گوارش و تعیین نمره بدنی در دام خواهد بود و سپس اقدام به آندوسکوپی می شود. برای انجام ویدئو آندوسکوپی از یک آندوسکوپ (OLYMPOUS- Japan) با قطر مناسب و به طول 110 سانتی متر استفاده شده که قابلیت ثبت تصاویر را دارد. برای مشاهده بخش فوقانی دستگاه تنفسی نیازی به استفاده از  آرام بخشی نیست، مگر در مواردی که اسب همراهی لازم را با معاینه کننده نداشته باشد. در معاینه آندوسکوپیک یافته های غیر معمول از جمله رخداد رینیت، تغییر شکل غضروف های آرتنوئیدی، هیپرپلازی غدد لنفاوی، تغییر نابجای کام نرم، گیر افتادن اپی گلوت، ترشحات از جیبهای حلقی، بزرگ شدگی اپی گلوت، فلجی یک طرفه حنجره و در صور امکان معاینه خود فضای جیبهای حلقی صورت می گیرد. با توجه به اهمیت انواع قارچها از جمله آسپرژیلوس نیجر و آسپرژیلوس فومیگاتوس در رخداد التهاب راه های هوایی فوقانی، پس از انجام آندوسکوپی نمونه های مورد نظر از منظر قارچ شناسی اخذ و در محیط های کشت مناسب مثل سابراودکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل(SC) و سابراو دکستروز براث (SDB) به آزمایشگاه قارچ شناسی ارسال می شود. با توجه به اهمیت جداسازی گونه های آسپرژیلوس برای تشخیص نهایی گونه های جدا شده از تعیین توالی ناحیه b-tubulin که در تشخیص انواع گونه های آسپرژیلوس از دقت و حساسیت بیشتری برخوردار است استفاده می شود

عنوان مقاله [English]

Clinical and endoscopic findings of Horses with nasal discharged in horse keeping centers around Tabriz

نویسنده [English]

  • ferydun reza azdeh
دوره 10، شماره 2
پاییز و زمستان 1398
صفحه 20-21
  • تاریخ دریافت: 20 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 20 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 20 شهریور 1398