گزارش یک مورد پنوموتوراکس ناشی از اصابت گلوله در یک قلاده گربه و عوارض جانبی نادر آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جراحی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه ازاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران

2 گروه جراحی،دانشکده دامپزشکی،واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران،ایران

چکیده

صدمات قفسه سینه خصوصا پنموتوراکس فشاری می تواند جدی وتهدید کننده حیات باشد. پنموتوراکس فشاری به دنبال برخورد گلوله نادروعارضه سندرم هورنر متعاقب آن بسیار نادر است.یک گربه ماده بالغ 9 ساله با وزن 7/4 کیلوگرم که در معاینه اولیه تنفس سطحی وسریع با دهان باز ( 82 بار در دقیقه) , تعداد نبض 95 ضربه در دقیقه و دمای رکتال نرمال 37.7 درجه ودر سمع ریه ها کاهش صداهای در سمع ریه راست داشت به کلینیک ارجاع شد. در ناحیه توراکس سمت چپ یک زخم کوچک مشاهده شد. پس از انجام گرافی وجود گلوله ساچمه ای وهمچنین پنموتوراکس فشاری در قفسه سینه گزارش شد. با توجه به نوع تشخیص و اورژانس بودن شرایط اقدام جهت جراحی به منظور نجات جان حیوان صورت گرفت . برای درمان پنموتوراکس فشاری که تهدید کننده جان حیوان بود، توراکوسنتز صورت گرفت وساچمه موجود در قفسه سینه تحت اقدام جراحی خارج شد.سپس جهت اطمینان از بهبودی پنموتوراکس گرافی کنترل گرفته شد.بعد از ریکاوری تنفس حیوان بهبود یافت وحیوان با انتی بیوتیک با حال عمومی خوب ترخیص شد.در مراجعه بعدی بعد از 5 روز حال عمومی وگرافی نرمال بود ولیکن سندرم هورنر تشخیص داده شد که در مراجعات بعدی درمانگاهی دوهفته بعد سندرم خودبه خودکاملا بهبود یافته بود.واین پژوهش نشان دهنده پروگنوز خوب سندرم نادرهورنر در ترومای پنوموتوراکس در گربه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case report of a pneumothorax caused by a bullet in a cat and its rare side effects

نویسندگان [English]

  • Neda Vakili Moghadam 1
  • Alireza Jahandideh 2
1 Department of Surgery, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Science & Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Surgery, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Science & Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Chest injuries, especially tension pneumothorax, can be serious and life-threateningTension. Tension Pneumothorax is a bullet shot and a complication of the subsequent Horner syndrome is very rare. This case report records a rare case of treated tension pneumothorax and Horner's Syndrome in a cat.
A 9-year-old adult female cat, weighing 4700 grams in the initial examination shallow rapid open-mouth respiration (82 breaths min–1), tachycardia (95 beats min–1) and normal rectal temperature (37.7°C) and reduced lung auscultation sound in the right lung was referred to the clinic. On the left side of the chest, there was a small wound. After radiography, gun bullets and tension pneumothorax were reported in the chest. Depending on the diagnosis and the emergency, surgery was performed to save the animal's life. Thoracosynthesis was performed and the chest was removed from the chest Then a radiographic picture was taken to ensure pneumothorax recovery. After recovery, the animal's breathing improved and the animal was discharged with antibiotics with a good general condition. In the next referral after 5 days, radiography and health status were normal, but Horner's syndrome was diagnosed as having a completely improved syndrome in the next two weeks of treatment. This study showed that the good prognosis of the Horner syndrome was in the pneumothorax trauma in the cat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tension pneumothorax
  • Cat
  • bullet injury
  • Horner's Syndrome