اثرات تراتوژنیک دیازینون (Diazinon) بر جنین های موش Balb/C در روز های سوم تا ششم بارداری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 2- استادیار، گروه زیست شناسی جانوری(سلولی تکوینی)، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج،ایران

3 کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی جانوری(سلولی تکوینی)، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

چکیده

مقدمه:دیازینون یکی از سموم کشاورزی و آفت کش های ارگانوفسفره است که به دلیل ساختار شیمیایی و آثار مخربی که بر روی دستگاه عصبی،تنفسی و گوارشی داشته در سال‌های اخیر بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است.تا کنون مطالعه ای از اثرات این سم برروی جنین در دسترس نیست.بنابراین در این پژوهش به بررسی اثرات تراتوژنیک دیازینون بر روی جنین های موش Balb/C پرداختیم.
مواد و روش ها:در این مطالعه 50 سر موش بطور تصادفی به 6 گروه مساوی،کنترل (عدم تزریق:5موش)، شم(تزریق سرم فیزیولوژی:5موش) و4 گروه تجربی (هرگروه:10 موش) تقسیم شدند.دوز کشنده LD50 در شرایطin vivo، ml/kg.bw 09/11 تعیین و دوز تزریقیml/kg.bw 4/0 انتخاب شد.تزریقات در روز های3 تا 6 بارداری بصورت درون صفاقی انجام و موش ها در روز 15 بارداری تشریح شدند و برای اطمینان،تجربیات فوق2 بار تکرار شد.داده ها با نرم افزارSPSS17 و با تست Duncan با شرط 05/0 P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Teratogenic Effects Pesticide of Diazinon On the development of Balb/C Mouse Embryos 3Th to 6Th Days Of Pregnancy

نویسندگان [English]

  • safoora saffari 1
  • Parvin Torabzadeh 2
  • Saba Rastgar Gharahshiran 3
1 Islamic Azad University, karaj
2 Phd, Assistant Professor, Department of Developmental Biology, Karaj Branch, Islamic Azad University, karaj,
3 M.Sc,Department of Developmental Biology, Karaj Branch, Islamic Azad University, karaj, Iran
چکیده [English]

Introduction:Diazinon is one of agricultural pesticides and organophosphate pesticide, Because the chemical structure and the effects have been devastating on nervous, respiratory and digestive systems in recent years there have been studied. But It is effects on the embryo especially during pregnancy has not been reviewed.Therefore in study the teratogenic effects pesticide of Diazinon on the development of Balb/C mouse embryos 3Th to 6Th days of pregnancy.
Material and Method:In this study 50 female Balb/C mice were randomly divided into 6 equal groups acontrol group(non-injection:5mice) and witess(injection of saline:5mice) and 4 experimental groups(each group: 10 mice).A lethaldose LD50 was determined in condition of 11.09 ml/kg.bw in vivo and selected dose for injection 0.4 ml/kg.bw.Injection was done on the 3Th to 6Th days of pregnancy by enema Then the mouse were sacrificed on day 15 of pregnancy.For security of results above experiences was repeated three times.Data was checked with SPSS17 software and Duncan test subjest to (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural pesticides
  • diazinon
  • Teratogen
  • Mouse embryo