بررسی آسیب شناسی کبدهای ضبط شده گاوهای کشتاری در کشتارگاه ارومیه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بخش آسیب شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشکده دامپزشکی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

در این بررسی در طی مدت 5 ماه با مراجعه به کشتارگاه صنعتی ارومیه، کبد 1286 راس گاو کشتار شده به لحاظ رنگ و قوام، مورد بازرسی ظاهری (ماکروسکوپی) قرار گرفتند. از این تعداد، کبد 110 گاو دارای ضایعه بودند. نمونه های بافتی برداشته شده از کبدهای ضبط شده در محلول ثبوتی بافر فرمالین 10% قرار داده شد وبرای تهیه مقاطع بافتی 6 میکرونی به آزمایشگاه آسیب شناسی ارسال شدند. مقاطع بافتی به دو روش هماتوکسیلین و ائوزین (H&E) و پریودیک اسید شیف (PAS) رنگ آمیزی شدند. بیشترین تغییرات آسیب شناسی در کبدهای ضایعه دار به ترتیب تغییر چربی (33.6%)، پرخونی (27.3%)، هپاتیت و کولانژیت (25.5%)، فاسیولیازیس (25.5%) بود. نتایج این تحقیق نشان داد رابطه پرخونی در کبد گاو با سن آنها معنی دار بود (p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological study of confiscated livers of slaughtered cattle in Urmia Abattoir

نویسندگان [English]

  • Amir Amniattalab 1
  • Reza Alizadeh 2
1 Department of Pathology, Veterinary Faculty, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Veterinary Faculty, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

In this study, livers of 1286 cattle are inspected grossly during five months according to their color and consistency changes with referring to Urmia Abattoir. Among the inspected carcasses, livers of 110 cattle had lesions. The collected tissues samples of confiscated livers are placed in 10% buffered formalin as a fixative solution and are sent to pathology laboratory for preparation of tissue microscopic sections with a thickness of 6 μm. Pathologic sections are stained by haematoxylin and eosin (H&E) and periodic acid schiff (PAS) methods. The most pathologic changes in cattle livers are fatty change (33.6%), congestion (27.3%), hepatitis and cholangitis (25.5%), and bile duct hyperplasia (39.3%) respectively. Results of this survey showed that there was a significance relation (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • Cattle liver
  • Urmia Abattoir