ارزیابی پارامترهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی در گوسفند نژاد مهربان آلوده به کیست هیداتید و ترماتودهای کبدی در کشتارگاه صنعتی همدان 1394

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه بیوشیمی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران.

3 دانشجوی دکتری گروه بافت شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

5 کارشناسی گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران.

6 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

7 گروه پرستاری، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

سابقه و هدف؛ ‌‌ دام‌ به عنوان مهمترین منبع تامین کننده زنجیره غذایی انسان و منبع اصلی تامین کننده پروتئین محسوب می‌شود. بیماری‌های انگلی موجب بروز خسارات اقتصادی می‌شود و اثرات سوء بر سلامت دام و انسان دارد.
طرح مطالعه؛ در این مطالعه میزان پارامترهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی در گوسفندان آلوده به عفونت‌های انگلی کبد در کشتارگاه صنعتی همدان در سال 1394 مورد بررسی قرار گرفت.
حیوانات مورد مطالعه؛ تعداد 220 راس گوسفند (نژاد مهربان) در سنین مختلف از کشتارگاه صنعتی همدان به صورت تصادفی جمع‌آوری شد. سپس گوسفندان به چهار گروه شامل؛ 50 راس آلوده به فاسیولازیس (گروه آلوده یک)، 50 راس آلوده به کیست هیداتید (گروه آلوده دو)، 20 راس آلوده به دیکروسلیوزیس (گروه آلوده سه) و 100راس سالم (گروه کنترل) تقسیم شدند.
روش کار؛ گوسفندان از نظر آلودگی به کیست هیداتید و ترماتودهای کبدی به صورت ماکروسکوپی بررسی شدند. از ناحیه ورید وداج گوسفندان نمونه خون گرفته شد. نمونه‌های خونی و سرمی مورد آزمایش قرار گرفتند. جهت آنالیز داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شد.
یافته‌ها؛ نتایج نشان می‌دهد که بین تعداد تام گلبول‌های قرمز (RBC)، میانگین غلظت هموگلوبین سلولی (MCHC)‌، هموگلوبین (Hb)، میانگین وزن هموگلوبین سلولی (MCH)، میانگین حجم سلولی (MCV)، تعداد تام گلبول‌های سفید (WBC)‌ و آنزیم‌های آسپارتات ترانسفراز (AST)، آلانین ترانسفراز (ALT)، آلکالین فسفاتاز (ALP) در گروه‌های آلوده نسبت به گروه سالم از نظر آماری تفاوت معنا‌داری وجود دارد (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Hematological and Biochemical Parameters in Infected Mehraban Sheep with Hydatid Cyst and Hepatitis Trematoda in Hamadan Industrial Slaughterhouse 2015

نویسندگان [English]

 • Heydar Heydari 1
 • Hamidreza Zahiri 2
 • Azam Hosseini 3
 • Parmis Notghi 4
 • Saeideh Ayneh 5
 • Azadeh Hosseini 4
 • Elaheh Shams 6
 • Hossein vazini 7
1 Department of Parasitology, Faculty of Medicine, University of Shiraz, Shiraz, Iran.
2 assistant professor, Department of Biochemistry, Faculty of Veterinary, Bu-Ali Sina University of Hamadan, Iran.
3 Ph.D. Department of Histology, Faculty of Veterinary, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 MSc, Department of Biology, Faculty of Basic Science, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran.
5 Department of Laboratory Sciences, School of Veterinary, Bu-Ali Sina University of Hamadan, Iran.
6 Young Researchers and Elite Club , Falavarjan Branch , Islamic Azad University , Isfahan , Iran
7 Nursing Department, Basic Sciencess Faculty, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Background; Livestock is the most important source of human food chain and the main source of protein. Parasitic diseases cause economic damage and have adverse effects on the health of animals and humans.
Study plan; In this study, hematologic and biochemical parameters in hepatocyte infected sheep at Hamedan industrial slaughterhouse in 2015 were investigated.
Animals studied; 220 Mehraban sheep breed by different ages were randomly collected from Hamedan slaughterhouses. The sheep were divided into four groups: 50 sheep infected with fasciolopsis (first infected group), 50 cases infected with hydatid cyst (second infected group), 20 cases infected with dicrucylose (three infected group) and 100 healthy sheep (control group).
Method; The sheep were examined for macroscopic examination for hydatid cyst and hepatic trematoda. The blood sample was taken from the jugular vein of sheep. Blood and serum samples were tested. SPSS software was used to analyze the data.
Results; The results showed that between the total number of red blood cells (RBC), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), hemoglobin (Hb), Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH), mean cell volume (MCV), white blood cell (WBC) ) And aspartate transferase (AST), alanine transferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP) enzymes were significantly different in the infected groups than the healthy group (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • liver enzymes
 • Fasciola hepatica
 • Dicrocoelium dendriticum
 • hydatid cyst