اثرات استفاده از کنجالة کلزا به همراه دو سطح روغن گیاهی بر عملکرد، کیفیّت تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون مرغ‌های تخم گذار در مرحلة آخر تخم‌گذاری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد مراغه

چکیده

این آزمایش جهت بررسی اثرات استفاده از کنجالة کلزا به همراه دو سطح روغن گیاهی بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون مرغ‌های تخم‌‌گذار در مرحلة آخر تخم‌‌گذاری انجام گرفت. در این آزمایش تعداد 216 قطعه مرغ تخم‌گذار سویة های- لاین (W36) از سن 62 تا 74 هفتگی در 6 گروه آزمایشی و 3 تکرار (با تعداد 12 قطعه مرغ در هر تکرار) در یک طرح فاکتوریل (2×3) شامل 3 سطح کنجالة کلزا (12/10، 18/15 و 24/20 درصد) و 2 سطح روغن گیاهی (2 و4 درصد) در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. گروه‌های آزمایشی شامل: 1) جیرة غذایی با 93/6 درصد کنجالة سویا، 12/10 درصد کنجالة کلزا و 2 درصد روغن گیاهی، 2) جیرة غذایی با 58/8 درصد کنجالة سویا، 12/10 درصد کنجالة کلزا و 4 درصد روغن گیاهی، 3) جیرة غذایی با 19/3 درصد کنجالة سویا، 18/15 درصد کنجالة کلزا و 2 درصد روغن گیاهی، 4) جیرة غذایی با 19/3 درصد کنجالة سویا، 18/15 درصد کنجالة کلزا و 4 درصد روغن گیاهی، 5) جیرة غذایی بدون کنجالة سویا، 24/20 درصد کنجالة کلزا و 2 درصد روغن گیاهی، 6) جیرة غذایی بدون کنجالة سویا، 24/20 درصد کنجالة کلزا و 4 درصد روغن گیاهی. نتایج حاصله نشان داد جایگزینی کنجالة سویا با کنجالة کلزا به همراه سطوح روغن گیاهی به استثنای وزن تخم‌‌مرغ، اثرات معنی‌داری بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون ندارد (05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects using Canola Meal by Using two Levels of Vegetable Oil on Performance, Egg traits and Blood Biochemical Parameters of Laying Hens in Late Laying Period

نویسندگان [English]

  • ali nobakht
  • mohammad valizadeghan
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effects of using canola meal and two levels of vegetable oil on performance, egg traits and blood biochemical parameters of laying hens in late laying period. In this experiment 216 of Hi line (W36) laying hens from 62 to 74 weeks of age were used in a (3 × 2) factorial pattern with 3 level of canola meal (10.12%, 15.18% and 20.24%) and 2 level of vegetable oil (2% and 4%). This experiment was conducted in a completely randomized design with 6 groups and 3 replicates (with 12 hens in each replicate). The experimental groups included: 1) diet with 6.93% of soybean meal, 10.12% of canola meal and 2% of vegetable oil, 2) diet with 8.58% of soybean meal, 10.12% of canola meal and 4% of vegetable oil, 3) diet with 3.19% of soybean 15.18% of canola and 2% of vegetable oil, 4) diet with 3.19% of soybean meal, 15.18% of canola meal and 4% of vegetable oil, 5) diet without soybean meal, 20.24% of canola meal and 2% of vegetable oil, 6) diet without soybean meal, 20.24% of canola meal and 4% of vegetable oil. The results showed that the replacement of soybean meal by canola meal except of egg weight did not have any significantly effects on performance, egg traits and blood biochemical parameters of laying hens (P>0.05). The highest egg weight (63.62g) was observed by using 15.18% of canola meal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola meal
  • Egg traits
  • laying hen
  • soybean meal
  • performance