سیمای قارچی فلورمیکروبی سطح چشم سالم در اسب کرد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ارومیه

2 بخش خصوصی

چکیده

دانش قارچهای مقیم در سطح چشم سالم میتواند در انتخاب عوامل ضد قارچی برای درمان کراتومایکوز مفید واقع گردد. در این پژوهش فلور قارچی ملتحمه 40 راس اسب کرد سالم از هر دو جنس با گستره سنی 2 تا 30 سال واقع در شهرستان تبریز مورد شناسایی قرار گرفت. نمونه ها با استفاده از سواب های پنبه ای خشک از کیسه پائینی ملتحمه اخذ گردید و بر روی محیط سابرو دکستروز آگار کلرامفیکل دار کشت شد و در دمای 25 درجه سانتیگراد بمدت 21 روز نگه داری گردید . در مجموع31 راس اسب (5/77%) و 49 چشم (25/61%) برای کشت قارچی مثبت بودند. فراوانترین قارچ های جدا شده از جنس آسپرژیلوس بودند(82/38%). دیگر جدایه ها به ترتیب فراوانی شامل کاندیدا ، پنی سیلیوم، فوزاریوم، کلادوسپوریوم، موکور، اسکوپولاریوپسیس، پزودوآلشریا، رودوتورلا و تریکودرما بودند. مخمرها 82/18% از کل جدایه ها را شامل شدند. جنس اسب تاثیر معنی دار روی فراوانی جدایه های قارچی نشان داد. با افزایش سن از آلودگی قارچی چشم اسب ها کاسته شد ولی همبستگی معنی دار بین آنها وجود نداشت (064/0 ; P =255/0- =r). قارچ های جدا شده در تحقیق حاضر قابل مقایسه با موارد گزارش شده برای اسب های دیگر مناطق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fungal profile of the normal ocular microflora in Kurd horse

نویسندگان [English]

  • Abdullah Araghi-Sooreh 1
  • saber mameghani 2
چکیده [English]

Knowledge of resident fungal species on the normal ocular surface may influence selection of antifungal agents for the treatment of keratomycosis. In this study conjunctival fungal flora of 40 Kurd horses with normal eyes (n = 80) from Tabriz was identified using horses of both genders and aged 2-30 years old. Samples were taken from the lower conjunctival sac of both eyes with a dry cotton swab, seeded in Sabouraud's dextrose agar with chloramphenicol, and incubated at 25 °C for 21 days. Thirty-one (77.5%) horses and 49 (61.25%) eyes were culture positive. The most commonly isolated fungi were Aspergillus species (38.82 %). Other isolates in order of frequency were Candida spp, Penicillium spp, Fusarium spp, Cladosporium spp, Mucor spp, Scopulariopsis spp, Pseudallescheria sp, Rhodotorula sp, and Trichoderma sp. Yeast genera represented 18.82% of the total isolates. Sex of horse had significant effect on the frequency of certain fungi. Fungal contamination of eyes decreased with increase of horse age but correlation between them was not significant (r = -0.255; P = 0.064). The fungal species isolated are comparable with those reported for horses in other areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fungal flora
  • Conjunctiva
  • Kurd horse
  • Aspergillus