ارزیابی حجم غده تیروئید کره اسب‌ها با استفاده از اولتراسونوگرافی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد ارومیه

2 هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

3 هیات علمی دانشگاه آزاد واحد ارومیه

چکیده

اولتراسونوگرافی از غده تیروئید برای ارزیابی اندازه آن یک روش غیر تهاجمی بوده که می‌توان به وسیله‌ی آن افزایش اولیه در حجم این غده را در کره اسب‌های زنده بررسی کرد. در این تحقیق سعی بر آن شد که یک روش استاندارد برای ارزیابی اندازه غده تیروئید با استفاده از اولتراسونوگرافی به دست آوریم. برای این منظور 14 کره اسب از نژاد کردی که سن آنها بین2 تا90 روز بود انتخاب شدند. در هر یک از این کره‌ها اندازه‌ی غده تیروئید به روش اولترا سونوگرافی در سه محور استاندارد اندازه گیری گردید و حجم غده تیروئید با استفاده از فرمولی که برای اعضای بیضی شکل تعریف شده است محاسبه گردید(VSON). تغییرپذیری اندازه‌های اولتراسونوگرافی وابسته به سمت و محور بوده و در محدوده‌ی 35/7 ـ 04/3 درصد بود. ارتباط بین وزن بدن واندازه تیروئید معنی‌دار بود. بطور کلی اندازه تیروئید کره اسب‌ها را می‌توان با ارزیابی اولتراسونوگرافیک در سه محور و مقایسه با مقادیر پیش بینی شده بر اساس وزن بدن محاسبه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Thyroid Gland Volume in the Foals by Ultrasonography

نویسندگان [English]

  • siamak alizadeh 1
  • abbas veshkini 2
  • kaveh azimzadeh 3
چکیده [English]

Ultrasonography of the thyroid gland is a non-invasive method for evaluating its size, which can be used to examine the initial increase in the volume of the gland in live foals. In this study, it is tried to be a standard method for measuring the extent of the thyroid gland using ultrasonography to obtain. For this purpose, 14 Kurdish foals were selected which the age of those was between 2 and 90 days. In each of the foals, the size of the thyroid gland was measured with ultrasonographic method of three standardized axes and the volume of the thyroid gland using a formula that is defined for the oval was calculated (VSON). Variability of sonographic measurements was dependent on side and axis, and ranged between 3.04-7.35 percent. The relationship between body weight and thyroid volume was significant. Generally, the thyroid size of the foals can be calculated by evaluating ultrasonography in three axes and comparing with predicted values based on body weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultrasonography
  • Foals
  • The volume of the thyroid gland