تغییرات سرمی آنزیم آدنوزین دِ آمیناز، سیالیک اسید تام، مالون دی آلدئید و پروتئین شوک حرارتی -27 در گوسفندان مبتلا به سیستی سرکوس تنیکولیس کبدی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 Band Ave, No:26

2 دانشجو

چکیده

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی توتال سیالیک اسید ((TSA،آدنوزین د آمیناز(ADA)، مالون دی آلدئید(MDA) و پروتئین شوک حرارتی-27 (HSP-27) در گوسفندان متعاقب عفونت با سیستی سرکوس تنیکولیس می باشد. برای این منظور ،40 گوسفند مبتلا به سیستی سرکوزیس براساس مشاهده فرم سیستیک متعدد در کبد و 40گوسفند سالم بدون انگل خونی و فرم سیستیک در کبد انتخاب گردیدند. سپس در ادامه 10 میلی لیتر خون از ورید وداج از کلیه گوسفندان اخذ شد و به لوله های حاوی ماده ضد انعقاد EDTA و فاقد ضد انعقاد منتقل شد و پس از جداسازی پلاسما و سرم، پارامترهای مد نظر اندازه گیری شدند. نتایج حاکی از کاهش معنی دار در سطح p≤0.01 در TSA ، فعالیت آنزیم ADA ، آلبومین (Alb) و روی (Zn) و افزایش معنی دار در Hsp-27، MDA ، بیلی روبین توتال و بیلی روبین غیر کونژوگه در گروه بیمار نسبت به گروه سالم بود. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که اولاً کاهش همزمان TSA و Alb نشان دهنده آسیب کبدی در گوسفندان مبتلا بوده و افزایش MDA نشان دهنده استرس اکسیداتیودر گروه بیمار است. ضمنا افزایش HSP-27 میتواند ناشی از استرس بیماری در گوسفندان مبتلا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alterations of Serum Adenosine deaminase, Total Sialic acid, Malondialdehyde and Heat Shock Protein-27 in Sheep with Naturally Infected Liver Cysticercus taeniaculis

نویسندگان [English]

  • Kaveh Azimzadeh 1
  • hooman azizizadeh 2
1 Band Ave, No:26
چکیده [English]

The present study is involved investigation of total sialic acid (TSA), adenosine deaminase (ADA), malondialdehyde (MDA) and heat shock protein-27 (HSP-27) alterations in sheep during Cysticercus taeniaculis infection. For this purpose, 40 parasitized and 40 healthy sheep were selected based on observation of cystic form in liver and lack of blood parasite along with no cystic conformation in carcass respectively. Thereupon, ten milliliters of blood were collected via the jugular vein from all ones and transferred to EDTA-contained and non-EDTA tubes and after preparation of plasma and sera, all parameters were detected in groups. The results revealed a significant decrease (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • total sialic acid
  • adenosine deaminase
  • Malondialdehyde
  • heat shock protein-27
  • Cysticercus taeniaculis