بررسی خاصیت ایمنی‌زایی آنتی ژن های انگل پاراآسکاریس اکوئوروم با استفاده از روش کانترایمنوالکتروفورز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

3 دانشجوی دکتری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

4 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

5 استادیار، گروه پرستاری، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: پاراآسکاریس یکی از شایعترین عفونت ‌های نماتودی اسب در دنیا می باشد. تهیه آنتی ژن یکی از کارهای بنیادی در پی ریزی روش های تشخیصی سرولوژی و همچنین تهیه واکسن می باشد. هدف از این مطالعه بررسی خاصیت ایمنی‌زایی آنتی ژن های انگل پاراآسکاریس اکوئوروم با استفاده از روش کانترایمنوالکتروفورز می باشد.
مواد و روشها: روده باریک اسب به صورت طولی باز شده و انگل جدا، جنس و گونه کرم بالغ جدا شده طبق اصول مورفولوژیک و مورفومتریک شناسایی و تمامی نمونه ها در دمایC°20- نگهداری شدند. کرم ها به روش خیساندن در محلول (Phosphate Buffered Saline) PBS ، به کمک هاون و در نهایت سونیکاسیون به فرم هموژن تبدیل شدند. آنتی ژن ها در رقت های مختلف و به صورت مجزا و نیز به همراه ادجوانت به خرگوش تزریق و تولید آنتی بادی با استفاده از روش ایمنوالکتروفورز مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: میزان تاثیر آنتی ژن جدا شده از انگل پارا آسکاریس اکئوروم در تولید آنتی بادی نسبت به گروه کنترل منفی از لحاظ آماری معنی دار بود. تزریق آنتی ژن به همراه ادجوانت موجب افزایش پاسخ ایمنی می شود. در این مطالعه نشان داده شده است که میزان تولید آنتی بادی در خرگوش هایی که 2 بار در هر 7 روز آنتی ژن دریافت کردند، بیشتر از آن هایی بود که یکبار در هر 7 روز دریافت نموده اند.
نتیجه گیری: آنتی ژن تام انگل کرمی پاراآسکاریس اکئوروم دارای خاصیت آنتی ژنیکی و تحریک کنندگی می باشد و می تواند به عنوان کاندیدی جهت تهیه کیت های تشخیصی و همچنین تولید واکسن باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the immunization effects of Parascaris equorum antigen by using of Counter immunoelectrophoresis method

نویسندگان [English]

  • fatemeh Forohi 1
  • Hadi Zamani 1
  • Sajjad Yazdansetad 2
  • Reza Najafpur 3
  • Elaheh Shams 4
  • Hossein vazini 5
1 Assistant Professor, Shahre Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Ph.D., Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
3 Ph.D., Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
4 Young Researchers and Elite Club, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
5 Assistant Professor, Nursing Department, Basic Sciencess Faculty, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Parascaris equorum, is an important cosmopolitan nematode parasite of foals. The preparation of antigen is a basic practice to adjust a new sero-diagnostic method and also for produce vaccine. This study is aimed to evaluate the antigenic effects of Parascaris antigens by Counter immunoelectrophoresis (CIEP).
Materials and Methods: In current work the intestine of the horses were longitudinally opened and the worm were collected. The genus and species of the worms were assessed by morphologic and morphometric techniques and stored in -20 ºC until to use. Worms were crushed in PBS method and then sonicated. Antigens in different concentrations alone or with adjuvant were injected to the rabbit and the production of Antibodies was analyzed by CIEP method.
Results: The effect of antigen isolated from Parascaris equorum parasite in the production of antibodies was significantly in comparison with the negative control group. Also, indicated that production of antibody was increased by use of adjuvant with antigen. The productions of antibody in rabbits that receive antigen two times per a week were more than ones, which receive one time per a week.
Conclusion: Total antigens of Parascaris equorum parasite is an anti-geneticaly and stimulating agent. These antigens could be a candidate for provision diagnostic kits and also for produce vaccine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immunogenicity
  • Parascaris equorum
  • Counter immunoelectrophoresis method