اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻛﻮﻛﺎردﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ در دامﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

چکیده

ﻳﻚ  روش  ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  ﻣﻔﻴﺪ  در  ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻗﻠﺐ  ﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ  اﻣﺎ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  رادﻳﻮﻟﻮژی  ﻧﻴﺴﺖ  ﺑﻠﻜﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺪﺳﺖ  آﻣﺪه  از
اﻛﻮﻛﺎردﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ در ﻛﻨﺎرﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی رادﻳﻮﻟﻮژی و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﻜﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﻠﺐ در اﻛﻮﻛﺎردﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻓﺮاﻫﻢ
 ﺳﺎﻳﺰ و ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻮداﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺧﻮن در اﻛﻮﻛﺎردﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ. اﻛﻮﻛﺎردﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪ دوﺑﻌﺪی، ﻣﺪ ﺣﺮﻛﺖ و داﭘﻠﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﻴﺮی ﻗﻠﺐ از ﻧﻤﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ ﻗﻠﺐ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه، ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﻴﺮی از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﺻﻮﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﺒﻲ در
ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. روش داﭘﻠﺮ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻛﻮﻛﺎردﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ در دامﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ

نویسنده [English]

  • masoud rajabiun
دوره 6، شماره 1
بهار و تابستان 1394
صفحه 1-2
  • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1394
  • تاریخ بازنگری: 19 تیر 1394
  • تاریخ پذیرش: 19 مرداد 1394