اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله انار بر عملکرد و متابولیت‌های خونی مرغ‌های تخم‌گذار مسن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد مراغه

چکیده

این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله انار بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ، فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سطح سلول‌های ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار مسن انجام گرفت. در این آزمایش تعداد 144 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه های‌ لاین (W36) از سن 65 تا 77 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار (هر تکرار دارای 12 قطعه مرغ) مورد استفاده قرار گرفتند. جیره‌های آزمایشی عبارت بودند از: 1) تیمار شاهد، 2) جیرۀ حاوی 5/1% تفاله انار، 3) جیره حاوی 3% تفالۀ انار، و 4) جیره حاوی 5/4% تفالۀ انار. استفاده از تفاله انار خشک در جیره‌های غذایی مرغ‌های تخم‌گذار دارای اثرات معنی‌دار بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های خونی مرغ‌ها ‌بود (05/0>P). بیشترین مقادیر وزن و تولید توده‌‌ای تخم‌‌مرغ و خوراک مصرفی، بالاترین درصد تولید تخم‌مرغ، بهترین ضریب تبدیل غذایی و کمترین هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم‌‌مرغ تولیدی، بیشترین مقادیر وزن مخصوص و شاخص رنگ زرده، بالاترین سطح پروتئین کل، هماتوکریت و هموگلوبین خون با استفاده از 3 درصد تفاله انار به دست آمد. استفاده از 3 درصد تفاله انار در مقایسه با شاهد موجب کاهش درصد زردۀ تخم‌مرغ شد. به طور کلی با توجه به نتایج آزمایش می‌توان اظهار داشت که در مرغ‌های تخم‌گذار مسن، استفاده از 3 درصد تفاله انار خشک باعث بهبود عملکرد، صفات کیفی تخم‌‌مرغ و سطح فراسنجه‌های خونی و کاهش هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم‌مرغ تولیدی می‌‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of different levels of dried pomegranate pulp on performance and blood metabolites of aged laying hens

نویسنده [English]

  • mohammad valizadeghan
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of dried pomegranate pulp on performance, egg traits and blood metabolites of aged laying hens. In this experiment 144 Hy- line (W36) laying hens from 65-75 weeks of age in 4 treatments, 3 replicates and 12 hens in each replicate were used in a completely randomized design. Experimental groups included: 1) control group, 2) group with 1.5% pomegranate pulp, 3) group with 3% pomegranate pulp, and 4) group with 4.5% pomegranates pulp. Using pomegranate pulp had significant effects on performance, egg traits and blood parameters of laying hens (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • blood metabolites
  • Dried pomegranate pulp
  • egg production
  • laying hens
  • performance