بررسی تنوع گونه ای و تغییرات فصلی کنه های سخت اسب های شهرستان مراغه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی ، ارومیه، ایران

2 گروه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی ، شبستر، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

در بررسی حاضر از روستا های اطراف شهرستان مراغه 140 راس اسب بازرسی شد. که از این تعداد 10 راس (14/7٪) آلوده به انگل های خارجی بودند. سن اسب های مورد بررسی از یک سال تا 12 سال متغیر بود. که در این بررسی انجام گرفته عارضه پوستی و نشانه ای از بیماری خاصی مشاهده نگردید. از این تعداد، کل اسب های نر 99 راس و ماده 41 راس بودند. که 7 راس از نرها و 3 راس از ماده ها آلوده بودند. (بترتیب 07/7٪ و 31/7٪ برای نرها و ماده ها). بیشترین آلودگی در اسب های 8 سال به بالا و کمترین آلودگی در سن 2 سال به پایین مشاهده گردید بر اساس یافته های آزمون آماری مربع کای رابطه معنی داری بین فراوانی آلودگی به کنه ها بر حسب سن و جنس دام وجود ندارد( 05/0<p ) ولی اختلاف معنی دار آماری بین میزان آلودگی و ناحیه اقامت اسب مشاهده شد ( 05/0 p< ).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on hard tick species diversity and seasonal variations of equines in Maragheh

نویسندگان [English]

  • Sohrab Rasouli 1
  • M Sadaghiyan 2
  • F Mazaheri Chors 3
  • H Rezaei 1
1 Department of Parasitology, Faculty of Veterinary, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Department of Parasitology, Faculty of Veterinary, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
3 Young Researchers and Elite Club, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

In present, survey, 140 horses were investigated from Maragheh surrounding Villages. 10 out of all horses were infected by ectoparasites (7.14%) the studied horses were 1 to 12 years old. No skin lesion and sign of particular disease was observed in this survey. Also 99 of the horses were male and 41 of them were female where 7 male horses and 3 female horses were infected (7.07% and 7.31% respectively). Infection has most prevalence in horses older than 8 also the least prevalence was observed in horses which younger than 2 years old. According to findings of Chi square statistical test, there was no significant relation between tick infestation rate considering the age and sex of the animals but there was a significant difference between groups that located in different regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ectoparasites
  • horse
  • Hard Tick