ارزیابی فارمی واکسن زنده متاپنوموویروس پرندگان در مزرعه جوجه گوشتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانش آموخته واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

متاپنوموویروس پرندگان قادر به ایجاد عفونت حاد و مسری قسمت فوقانی دستگاه تنفس در ماکیان و بوقلمون است. از راههای کنترل بیماری، استفاده از واکسن می باشد. هدف این مطالعه، ارزیابی کارایی یک نوع واکسن زنده پنوموویروس در یک مرغداری جوجه گوشتی بود. در یک مرغداری جوجه گوشتی با سابقه درگیری به پنوموویروس، واکسن پنوموویروس در 14 روزگی به روش قطره چشمی به گروه آزمایش تجویز شد. شاخص های پرورشی بصورت هفتگی تا آخر دوره پرورش (42 روزگی) برای گروههای آزمایش و کنترل منفی محاسبه شد. هم چنین در روزهای 1 و14، 28 و42 روزگی، تیتر آنتی بادی علیه پنوموویروس و برونشیت عفونی با روش الایزا و علیه نیوکاسل و آنفلونزا با روش HI‌ اندازه گیری شد. مقایسه نتایج آماری به روش Mann-Whitney در دو گروه نشان داد که شاخص های پرورشی (درصد تلفات، میانگین وزن، ضریب تبدیل غذایی و شاخص کارایی اروپایی) بصورت هفتگی، در گروه های آزمایش و کنترل منفی فاقد اختلاف معنی دار می باشند (05/0<P). گرچه مقایسه عددی دو گروه، تلفات کمتر و میانگین وزن بالاتر را در گروه آزمایش نشان داد. همچنین مقایسه آماری تیتر های آنتی بادی و ضریب تغییرات هر دو گروه برای آنتی­بادی علیه پنوموویروس و هم چنین برای نیوکاسل، برونشیت عفونی و آنفلونزا اختلاف معنی داری را نشان ندادند (05/0<P). پایین بودن تیترهای آنتی بادی ناشی از واکسن در این مطالعه تایید می کند که ایمنی همورال متعاقب یک نوبت واکسیناسیون زنده پنوموویروس ضعیف بوده و حداقل در گله های گوشتی یا در مدت زمان کم بعد از تجویز، افزایش چندانی ندارد و ردیابی آن توسط آزمونهای سرولوژیک ارزش تشخیصی و تاییدی برای صحت واکسیناسیون ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Field Evaluation of a Live Avian Metapneumovirus Vaccine in Broiler Farm

نویسندگان [English]

  • payam Haghighi Khoshkhoo 1
  • Hossein Hosseini 1
  • gita Akbairazad 1
  • amir Bakhshi 2
1 Department of Clinical Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Graduated from Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Avian Metapneumovirus (AMPV) belonged to Paramixoviridae family has potential to produce acute contagious upper respiratory tract infections in fowl and turkey. Strategy of vaccination is one of the most important ways to control of AMPV disease. The objective of this study was evaluation of efficacy of a commercial live AMPV vaccine in a broiler farm. Vaccine was administrated by ocular rout at 14 days old of age in one broiler farm with a history of AMPV contamination. Zootechnical performance was evaluated and recorded until the end of rearing period (42 days of age) for test and negative control groups. Also in the days of 1, 14, 28 and 42, antibodies titers against AMPV and IBV were measured by ELISA and against ND and AI by HI methods. Statistical analyses by Mann-Whitney method showed that no significant differences (P>0.05) between two groups in zootechnical performance (mortality, body weight, FCR and EEF). Although these parameters were better in test group numerically. Also, no significant differences were found in antibody titers and CV against AMPV, ND, IBV and AI statistically (P>0.05) too. Vaccination against AMPV induces low humeral antibodies and so, serological tests can not prove the vaccine efficacy. It should be considered that CMI immunity play a great roll in protection against AMPV and seronegative birds are not lack of immunity against AMPV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Field evaluation
  • Metapneumovirus
  • Broiler
  • Vaccine