مطالعه ی مزرعه ای تاثیرات طول موج های کوتاه نور بر bursal body weight ratio و وزن طحال

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، کازرون، ایران

چکیده

نور؛ فاکتور محیطی مهم در پرورش طیور می باشد و در کنترل بسیاری از فرآیندهای رفتاری و فیزیولوژیکی پرندگان موثر است. اندازه گیری ابعاد بورس فابرسیوس به عنوان مهمترین کانون لنفاوی پرنده و تعیین نسبت وزن بورس به وزن بدن هم شاخص مهمی برای ارزیابی سلامت و توان عملکرد دستگاه ایمنی است. تعداد 34700 قطعه جوجه ی یک روزه از سویه راس 308 از گله ی مادر 26 هفته مورد استفاده قرار گرفتند. جوجه ها فاقد مایکوپلاسما ها وسالمونلا های قابل انتقال از مادر به نتایج بودند. جوجه ها به صورت تصادفی به سه گروه طبق ظرفیت سالن های پرورش تقسیم شدند. هر گروه تحت شرایط پرورشی یکسان با دیگر گروه ها قرار گرفت و تنها عامل متفاوت در پرورش گروه های مختلف طول موج نور دریافتی آنها بود. در 1، 24 و 46 روزگی  10 قطعه پرنده با دقت گرم توزین  شد و سپس کشته شده اند. بورس فابرسیوس به دقت خارج شده و با دقت 0.001 گرم توزین شده و جهت تعیین نسبت وزن بورس به وزن بدن و همینطور وزن طحال مورد استفاده قرار گرفت. اندازه گیری وزن طحال در 24 و46 روزگی تفاوت معنی داری (p>0/05) بین گروه های مختلف در سطح مزرعه مشاهده نشد. در سن 24 روزگی تفاوت معنی داری بین وزن بورس فابرسیوس، میانگین وزن بدن و وزن بورس فابرسیوس به وزن بدن مشاهده نشد. در سن 46 روزگی در بررسی های آماری صورت گرفته در مورد شاخص وزن بورس فابرسیوس به وزن بدن و وزن بورس فابرسیوس تفاوت معنی داری (p>0/05) بین گروه های سبز، زرد و آبی مشاهده نشد اما در مورد وزن نیمچه های گوشتی پرورش یافته تحت رنگ های سبز و آبی تفاوت معنی دار نبود اما این میانگین در رنگ سبز از رنگ آبی بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Field study of monochromatic light effect on Bursal Body Weight ratio and spleen weight

نویسندگان [English]

  • S.M. Pahlavani 1
  • A. Sadrzadeh 2
  • S. Mohamadi 3
1 Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran
2 Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar, Iran
3 Islamic Azad University, Kazeron Branch, Kazeron, Iran
چکیده [English]

Lighting is a critical parameter in poultry breeding controlling many behavioral and physiological functions effectively. Measuring bursa of fabricius as the most important lymph node of the birds and setting the ratio of the bursa weight to the total body weight are also important parameters to assess the health and functionality of the immune system. To do so, 34700 day-old chicks were selected from a 26-week Ross 308 breeder farm randomly. The chicks were free from congenital mycoplasma and salmonella infections. They were divided into three groups according to the capacity of the poultry house randomly. The only difference among the groups was the lighting wavelengths. On days 1, 24 and 46; 10 chicks were weighed in gram and euthanized each time; following the bursa of fabricius and spleen was weighed separately in 0.001 g to make the ratio of it with the total body weight. In case of measuring the spleen, there was no significant difference between the green and yellow lights in day 24 but both were less than the blue one while in day 46, there were no significant differences (P>0/05) among the groups. In day 24, the weight of bursa of fabricius was not significantly different between the yellow and green lights but both were more than the blue light; also, it was true for the ratio of bursa of fabricius weight to the total body weight. In day 46, the analyses indicated that there were no significant differences (p>0.05) in the ratio among the groups but the total body weight of the chicks breeding in blue light was a little more than the green one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • short light wavelength
  • spleen weight
  • B.B.W. ratio