اثرات سم کلرپیریفوس (Chlorpyrifos)بر روی رشد و نمو کمی جنین های Balb/C روز های سوم تا ششم بارداری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد کرج

چکیده

زمینه و هدف: کلرپیریفوس یکی از حشره کش های ارگانوفسفره است که در سال‌های اخیر به دلیل عوارض مخرب فراوان بر روی پوست، دستگاه عصبی، تنفسی و گوارشی بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است. اما تا کنون مطالعه ای از اثر این سم بر روی جنین در دسترس نیست. بنابراین در این پژوهش به بررسی اثرات کلرپیریفوس بر روی رشد و نمو کمی جنین های موش Balb/C پرداختیم.
مواد و روشها: در این مطالعه 90 سر موش بطور تصادفی به 6 گروه مساوی، کنترل (عدم تزریق)، شم(تزریق آب مقطر) و4 گروه تجربی تقسیم شدند. دوز کشنده LD50 در شرایطin vivo، ml/kg.bw 25/32 تعیین و دوز تزریقی ml/kg.bw 4/0 انتخاب شد. تزریقات در روز های3 تا 6 بارداری بصورت درون صفاقی انجام و موش ها در روز 15 بارداری تشریح شدند و برای اطمینان، تجربیات فوق3 بار تکرار شد. داده ها با نرم افزارSPSS17 با روش ANOVA و تست Duncan با شرط P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Biological Effects Pesticide of Chlorpyrifos On the development of Balb/C Mouse Embryos Third to Sixth Days Of Pregnancy

نویسندگان [English]

  • safoora saffari 1
  • Parvin Torabzadeh 2
  • Saba Rastgar gharahshiran 1
1 Islamic Azad University, karaj
2 Islamic Azad University, karaj
چکیده [English]

Introduction: Chlorpyrifos is one of organophosphate Insecticides and had studied in recent years because it has many complications devastating on skin, nervous, respiratory and digestive systems. But It is effects on the embryo especially during pregnancy has not been reviewed, . Therefore in study The Biological effects pesticide of Chlorpyrifos on the development of Balb/C mouse embryos Third to Sixth days of pregnancy.
Material and Method: In this study 90 female Balb/C mouse were randomly divided into 6 equal groups acontrol group (non- injection) and witess (injection of saline) and 4 experimental groups. A lethaldose LD50 was determined in condition of 25/32 ml/kg.bw in vivo and selected dose for injection 0/4 ml/kg.bw. Injection was done on the Third to Sixth days of pregnancy days by enema. Then the mouse were sacrificed on day 15 of pregnancy.For security of results above experiences was repeated three times. Data was checked with SPSS17 software with ANOVA and Duncan test subjest to (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural pesticides
  • Chlorpyrifos
  • embryo weight
  • placental weight
  • Mouse embryo