بررسی تظاهرات بالینی و تغییرات هماتولوژیک و بیوشیمیایی در انتقال خون بین گونه ای از گوسفند به گاو

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بخش علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل – ایران

2 بخش کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز – ایران

3 فارغ التحصیل دکترای تخصصی بیماری های داخلی دامهای بزرگ

چکیده

در گاوها انتقال خون برای درمان کم خونی های شدید ناشی از زخم شیردان، حوادث زایمانی، تیلریوز، بابزیوز، لپتوسپیروز حاد و ... از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی امکان انتقال خون بین گونه ای از گوسفند به گاو بود. بدین منظور 5 راس گوسفند با حدود سنی 2تا 3 سال و 5 راس گوساله نر با حدود سنی 1 سال انتخاب شدند. از گوسفندان خون به حجم 280 سی سی جمع آوری شد. خون جمع آوری شده از طریق ورید وداج و با استفاده از ست مخصوص به گوساله ها انتقال داده شد. گوساله ها از نظر نشانه های بالینی تحت نظر قرار گرفتند. همچنین بلافاصله پیش از انتقال خون و در ساعت های 12 و 24 پس از انتقال خون نمونه خون از ورید وداج گوساله ها اخذ شد.  شمارش کامل و تفریقی گلبول های سفید خون و اندازه گیری پارامتر های بیوشیمیایی سرم از جمله پروتئین تام، بیلی روبین تام، لاکتات دهیدروژناز، گلوبولین و آلبومین انجام پدیرفت. نتایج حاصله با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس و دانکن بررسی شد.
در مطالعه حاضر که انتقال خون برای نخستین بار از گوسفند به گاو صورت گرفت، مشخص شد که این روش در اولین انتقال هیچ گونه واکنش هماتولوژیک و بیوشیمیایی را به همراه ندارد، که علت آن احتمالا تنوع وسیع گروه های خونی و نیز فقدان آنتی بادی های قوی در بیشتر گاوها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical reaction and hematological and serum biochemical alterations in interspecies blood transfusion from sheep to cow

نویسندگان [English]

  • saeed Azimpour 1
  • saeed Nazifi 2
  • parham Mottaghian 3
1 1- Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 2- Department of Clinical Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, Shiraz, Iran
3 3- Post graduated of large Animal Internal Medicine
چکیده [English]

In cattle, blood transfusion is done in severe anemia as a result of abomasal ulcers, parturition accident and hemolytic diseases.
The aim of this investigation was to observe the clinical reactions, hematological and serum biochemical alterations in interspecies blood transfusion from sheep to cow. 5 sheep aged 2 – 3 years old and 5 calves aged around 1 year old were selected. Blood was collected from the selected sheep.
280 ml of blood were transfused from sheep to calves. No any serious clinical reactions was observed after blood transfusion. Blood samples were taken from recipients before blood transfusion and at the times 12 and 24 hours post-transfusion. Total white blood cells, differential leukocyte count and determination of serum total protein, total bilirubin, lactate dehydrogenase, total globulin and albumin were performed. The data were analyzed by analysis of variance (ANOVA) and Duncan's multiple range test to detect significant differences among the means. There were no significant hematological and biochemical changes in the calves (p≥0.05), maybe as a result of vast variety of blood groups in cattle.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • interspecies blood transfusion
  • Sheep
  • cattle