بررسی بروز بیماری درماتیت کف پا در جوجه‌های گوشتی در شهرکرد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی،واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد ، ایران

2 بخش بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی،واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد ، ایران

چکیده

مطالعات نشان داده که عوامل مختلفی در بروز درماتیت کف پا نقش دارند، ولی به نظر می‌رسد عامل مستعد کننده بیماری، رطوبت بستر می‌باشد که از عوامل تاثیر گذار روی بقای بیماری در سالن‌های مرغداری است.این مطالعه در فاصله بین ماه‌های مرداد تا آبان سال 1393 بر روی 200 هزار قطعه مرغ گوشتی(10 مرغداری) در شهرستان شهرکرد که سن آنها بالای 30 روز بود و واجد بیماری التهاب بالشتک کف پا در جوجه‌های پرورشی بودند انجام گردید. جهت اخذ نمونه به ازای هر 10000 قطعه پرنده 10 نمونه و جمعا 200 نمونه از جوجه‌های دارای زخم کف پا گرفته‌شد. درجه‌بندی ضایعات کف پا بر اساس میزان شدت زخم در کف پا بود. میانگین رطوبت بستر در کل واحد ها 23/24 درصد و میانگین دمای عمق بستر آنها 03/36 درجه سانتیگراد بود. میانگین بروز بیماری در10 گله مورد مطالعه 2/29 درصد برآورد گردید. از مجموع از 200 کشت باکتریایی انجام‌شده 60درصد آلودگی با باکتری استافیلوکوکوس،5/12درصد آلودگی با استرپتوکوک ، 16درصد آلودگی با باکتری اشرشیاکلی و 5/11درصد آلودگی با سایر کلی فرم‌ها مشاهده گردید. از نظر آماری بین رطوبت بستر و میزان بروز بیماری التهاب بالشتک‌های کف پای طیور ارتباط معنی‌دار به دست آمد( 0/05>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Incidence of Foot Pad Dermatitis in Broiler Chickens in Shahre kord

نویسندگان [English]

  • KARIM ALLAHBAKHSHI 1
  • Ezatollah fathi hafshejani 2
  • MAJED GHOLAMI AHANGARAN 2
1 Graduated of Veterinary Medicine Faculty, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran.
2 Poultry Diseases Department, Veterinary Medicine Faculty, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Some studies represent that different factors play role in foot pad dermatitis but it seems the predisposing factor in this complication in wet litter that lead to maintain of this complication in poultry flock. This study was carried out in July to September of 2015, on 200000 broiler chickens (10 poultry flocks) that were suspected to foot pad dermatitis. Totally 200 samples (10 samples per 10000 chickens) were taken from foot pad lesions. The grading of lesions carried out based of severity of lesions. The mean of litter humidity and the mean of temperature in deep litter were 24.23 and 36.03 (respectively). The mean of foot pad dermatitis incidence in 10 flocks were 29.2%. In this experiment, in 200 bacterial cultures, the frequency of Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia coli and coliforme infections were 60, 12.5, 16 and 11.5 percent (respectively). In this study, there was a significant relationship between humidity of litter and foot pad dermatitis (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foot pad dermatitis
  • Humidity of litter
  • broiler chicken