اثرات عصاره آبی گیاه اسطوخدوس (Lavandula officinalis) بر روی باروری و جنین موش Balb/C

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی(تکوین جانوری)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج

2 دکترای تخصصی، گروه زیست شناسی(تکوین جانوری)، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

مقدمه : عصاره آبی گیاه اسطوخودوس علاوه بر خواص آرامبخشی، دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی می باشد . اما تاکنون اثر این گیاه، بر روی باروری بررسی نشده است . بنابراین در این پژوهش، اثرات عصاره آبی گیاه اسطوخدوس بر روی باروری و جنین موش Balb/C مورد بررسی قرار گرفته است .
مواد و روشها : پس از تهیه عصاره، آزمایش بر روی 65 موش با انتخاب دوزهای g/kg.bw 6 (گروه1: 15 موش)، g/kg.bw 12 (گروه2: 15 موش)، g/kg.bw 18 (گروه 3: 15 موش) و تزریق طی 12 روز به صورت درون صفاقی انجام گرفت . نتایج هم زمان با گروههای تجربی، گروه کنترل (عدم تزریق:10 موش) و شم (تزریق سرم فیزیولوژی: 10 موش) مقایسه شد . داده ها با نرم افزارSPSS20.0 و تست ANOVA وDuncan با سطح معنی داری 05/0P< و 001/0>P مورد سنجش قرار گرفت .
یافته ها : باتوجه به نتایج، گروه تجربی1 زودتر از سایر گروه ها باردار شد و کاهش معنی دار 05/0>P و 001/0>P در تعداد نوزادان گروه 2و3 نسبت سایر گروهها وجود داشت.در گروه 1 تمام نوزادها سالم اما در گروه 2 و 3 شاهد افزایش معنی دار 001/0>P در ناهنجاری جنین ها بودیم. در گروه 2 تعداد زیادی از نوزادان دارای خونریزی چشم، سر و جمجمه بودند؛ در گروه 3 انحراف اندامهای حرکتی از محور تقارن، خونریزی وسیع در تمام بدن مشاهده شد و در جنین تمام گروه های تجربی کاهش معنی دار وزن نسبت به گروه کنترل و شاهد دیده شد.
نتیجه گیری : می توان این گونه بیان کرد که مصرف اسطوخودوس در دوز بالا، باعث اختلال در باروری و ناهنجاری جنین می شود. در نتیجه شاید بتوان در آینده از آن به عنوان قرص ضدبارداری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Lavandula officinalis aqueous extract on fertility and embryo Balb/C mouse

نویسندگان [English]

  • fatemeh soheili 1
  • parvin Torabzadeh 2
  • safoora saffari 3
1 M.Sc. Department of Biology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Ph.D. Assistant Professor. Department of Biology, Karaj Branch, Islamic Azad University, karaj, Iran
3 Islamic Azad University, karaj
چکیده [English]

Introduction: In addition to the sedative properties of Lavandula officinalis aqueous extract, it has antimicrobial properties. However, its effect on fertility has not been reviewed yet. Therefore in this study the effect of Lavandula officinalis aqueous extract on fertility and embryo Balb/C mouse was investigated.
Material and Method: After preparation of aqueous extract, experiments was on 65 mice with selected doses: 6 (group1:15mice), 12 (group2:15mice), 18 (group3:15mice) g/kg.bw. Interperitoneally injections were done for 12 days. Results were compared with the control group (non-injection) and sham (injection of normal saline). For reliability of above results, experiences were repeated 3 times. Data was checked with SPSS 20.0 software and Duncan post test and ANOVA subject to (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lavandula officinalis
  • Fertility
  • abnormalities
  • embryo mouse