اثرات سطوح مختلف مکمل‌های مواد معدنی و ویتامینی بر عملکرد و متابولیت‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار با جیره‌های بر پایه‌ ذرت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد مراغه

چکیده

آزمایشی جهت بررسی اثرات استفاده از سطوح افزایشی مکمل‌های مواد معدنی و ویتامینی بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ، فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سطح سلول‌های ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار در مرحله‌ی آخر تخم‌گذاری با جیره‌های بر پایه‌ی ذرت- ‌ سویا انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد 240 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه‌ های- لاین (W36) از سن 65 تا 76 هفتگی در 5 تیمار و 4 تکرار و 12 پرنده در هر تکرار شامل سطوح صفر، 25/0 (سطح پیشنهادی مکمل‌ها توسط کارخانه‌ سازنده)، 35/0، 45/0 و 55/0 درصد از مکمل‌های معدنی و ویتامینی و به مدت 12 هفته انجام گردید. استفاده از سطوح مختلف مکمل‌ها اثرات معنی‌داری بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ مرغ‌های تخم‌گذار داشت (05/0>P). بیشترین مقادیر مربوط به وزن و تولید توده‌‌ای تخم‌مرغ، خوراک مصرفی، بالاترین درصد تولید، بهترین ضریب تبدیل غذایی، کمترین هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم‌مرغ تولیدی و بالاترین واحد هاو با استفاده از 45/0 درصد از مکمل‌های مواد معدنی و ویتامینی در جیره‌ها مشاهده شد. بیشترین مقادیر مربوط به خوراک مصرفی،‌ وزن مخصوص تخم‌مرغ و درصد سفیده با استفاده از 55/0 درصد از مکمل‌ها به دست آمد. استفاده از سطوح مختلف مکمل‌های مواد معدنی و ویتامینی اثرات معنی‌داری بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سطح سلول‌های ایمنی خون مرغ‌ها نداشت (05/0> P). به طور کلی در مرغ‌های تخم‌گذار در مرحله‌ آخر تخم‌گذاری با جیره‌های بر پایه‌ ذرت، استفاده از سطوح 45/0 درصدی از مکمل‌های مواد معدنی و ویتامینی موجب بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌ خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم‌مرغ تولیدی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of different levels of mineral and vitamin premixes on performance and blood metabolites of laying hens on corn base diets

چکیده [English]

An experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of mineral and vitamin premixes on performance, egg traits and blood parameters of laying hens in late laying period on corn – soybean base diets. Experiment was carried out in a completely randomized design with 240 Hi-Line (W36) laying hens from 65-76 weeks of age with 5 treatments, 3 replicates and 12 hens in each replicate. The levels of mineral and vitamin premixes in experiment diets were 0, 0.25 (factory recommended level), 0.35%, 0.45% and 0.55% and fed to laying hens for 12 weeks. The results showed that using different levels of mineral and vitamin premixes significantly affect the performance and egg traits of laying hens (P0.05). The overall results indicated that in laying hens in late laying period on corn base diets, 0.45% of mineral and vitamin premixes can improve their performance and decrease the feed price for production each kilogram of egg.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egg traits
  • late laying period
  • laying hens
  • mineral and vitamin premixes
  • performance