بررسی میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گوسفندان شهرستان ساوه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی دانشگاه تهران و دانش آموخته دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد

2 گروه علوم درمانگاهی ، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

کریپتوسپوریدیوم یکی از انگل های مسبب اسهال در گوسفندان می باشد. بیماری ناشی از این عامل ژئونوز محسوب می شود. بنابر همین اهمیت، این مطالعه با هدف بررسی میزان آلودگی به انگل کریپتوسپوریدیوم در گوسفندان بخش نوبران شهر ساوه در سال 1393 انجام شده است
 در این مطالعه مقطعی از 266 راس گوسفند فاقد نشانه درمانگاهی نمونه مدفوع جمع آوری شده و به آزمایشگاه منتقل شدند و در آزمایشگاه پس از تغلیظ، با استفاده از روش ذیل نلسون اصلاح شده رنگ آمیزی شدند و با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند
 میزان شیوع آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در نمونه های مورد بررسی 10.5 درصد بود. نتایج بررسی حاکی از بالاتر بودن میزان آلودگی در گوسفندان نر نسبت به گوسفندان ماده، بالاتر بودن میزان آلودگی در گوسفندان کمتر از 1 سال نسبت به گوسفندان بیش از 1 سال و بالاتر بودن میزان آلودگی درگله های بیش از 100 راس نسبت به گله های کمتر از 100 راس بود. که البته در مورد هیچ کدام از عوامل مورد بررسی شامل سن، جنس، تعداد دام گله و بیماری ارتباط آماری معنی داری بدست نیامد (p>0.05)
 مطالعه حاضر نشان داد گوسفندان این منطقه آلودگی قابل ملاحظه ای با کریپتوسپوریدیوم دارند. همچنین با توجه به این که این مطالعه بر روی دام های فاقد نشانه های درمانگاهی صورت گرفته است، بنابراین گوسفندان بدون علامت بالینی می توانند یک خطر بالقوه در جهت انتشار آلودگی به انسان و نهایتا بهداشت عمومی جامعه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Cryptosporidium infection in sheep in Saveh County

نویسندگان [English]

  • mohammad hasan rabiee 1
  • alireza shaghayegh 2
  • shapourreza shojaei 3
1 PhD student of epidemiology at tehran university, Graduate of Veterinary Medicine. Faculty of Veterinary Medicine. Karaj branch, Islamic Azad University
2 Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad university, Karaj, Iran
3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad university, Karaj, Iran
چکیده [English]

 Cryptosporidium is a parasite that can cause diarrhea in sheep. Disease caused by Cryptosporidium is a zoonotic disease. Given its importance, this study carried out to evaluate the Cryptosporidium infection rate in sheep in Noubaran distinct of Saveh County in 2014.
 In this cross-sectional study on 266 asymptomatic sheep, fecal samples were collected and transported to the laboratory and condensed. then samples were stained using modified Ziehl-Neelsen technique and examined by the use of an optical microscope.
 The prevalence of Cryptosporidium infection in studied samples was 10.5%. The results indicate that the rate of infection in rams was higher than ewes, the rate of infection in less than 1 year old sheep was higher than over 1 year old ones, and the rate of infection in herds with over 100 sheep was higher than herds with less than 100 sheep. Of course, no statistically significant relation was seen between factors such as age, gender and the number of herds with disease (p>0.05)
 This study showed that Cryptosporidium infection in sheep in this area was noticeable. Meanwhile, as this study has been done on animals without clinical signs, asymptomatic sheep could be a potential source to spread the infection to humans and ultimately the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryptosporidium
  • Sheep
  • Saveh