اثرات اوره و سطح انرژی جیره بر عملکرد، برخی صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌هایی خونی مرغ‌های تخم‌گذار

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد مراغه

چکیده

این آزمایش جهت مطالعه‌ اثر استفاده جیره‌‌ای از اوره با سطوح مختلف انرژی بر عملکرد، برخی از صفات تخم‌‌مرغ و فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخم‌گذار انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل 2× 3 شامل دو سطح انرژی قابل متابولیسم (2800 و 2900 کیلوکالری بر کیلوگرم) و سه سطح اوره (صفر، 25/0 و 5/0 درصد) و در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد 288 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه های- لاین W36 از سن 35 تا 46 هفتگی در 6 تیمار آزمایشی و 4 تکرار (12 قطعه مرغ در هر تکرار) انجام گردید. در استفاده از جیره با 2900 کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم، درصد تولید و توده‌‌ای تخم‌‌مرغ‌های تولیدی، ضریب تبدیل غذایی‌، وزن پوسته، وزن زرده، وزن سفیده و واحد هاو نسبت به جیره با 2800 کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی قابل متابولیسم بهبود یافت. مرغ‌ها بهترین عملکرد و صفات کیفی تخم‌مرغ را با استفاده از 25/0 درصد اوره در جیره داشتند. در اثرات متقابل سطوح انرژی و اوره در جیره، بهترین عملکرد و صفات کیفی تخم‌مرغ با استفاده از جیره‌های حاوی 2900 کیلوکالری انرژی و 25/0 درصد اوره مشاهده شد. استفاده از سطوح مختلف انرژی و اوره اثرات معنی‌‌داری بر فراسنجه‌های خونی مرغ‌ها نداشت، لیکن در اثرات متقابل سطوح انرژی و اوره در جیره، کمترین سطح کلسترول در جیره حاوی 2900 کیلوکالری بر کیلوگرم انرژی و بدون استفاده از اوره و کمترین سطح آلبومین خون با استفاده از جیره با 2900 کیلوکالری انرژی و 25/0 درصد اوره مشاهده شد. به طورکلی در مرغ‌های تخم‌گذار در سن 35 تا 46 هفتگی، استفاده از جیره با 2900 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم و 25/0 درصد اوره، موجب بهبود عملکرد، برخی صفات کیفی تخم‌مرغ و کاهش هزینه تولید می‌‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of urea and diet energy level on performance, egg quality traits and blood parameters of laying hens

چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effects of different levels of urea and energy in diets on performance, egg quality traits and blood parameters of laying hens. This experiment was conducted with two hundred and eighty eight Hy Line- W36 laying hens from 35 to 46 weeks of age as 3*2 factors with 3 levels of urea (0, 0.25%, and 0.5%) and 2 levels of metabolizable energy (ME) (2800 and 2900 kcal/kg) in 6 treatments, 4 replicates and 12 hens in each replicate in a completely randomized design. In diet with 2900 kcal/kg ME egg production percentage, egg mass, feed conversion ratio, eggshell weight, albumin weight and Haugh unit in contrary with diet contained 2800 kcal/kg ME improved. Laying hens had the best performance, egg quality traits and the lowest feed price/per kilogram of egg with diet contained 0.25% urea. Using different levels of ME and urea in diets did not have any significant effects on blood parameters of laying hens, however in interaction effects of ME and urea in diets, the lowest level of cholesterol was observed in diet contained 2900 kcal/kg ME without urea using and the lowest amount of blood albumin obtained in diet contained 2900 kcal/kg ME and 0.25% urea. The overall results indicated that in laying hens from 35 to 46 weeks of age, using diet with 2900 kcal/kg metabolizable energy and 0.25% urea improve the performance and egg quality traits and reduce the production price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • egg quality
  • laying hens
  • Metabolizabel energy
  • Performance
  • Urea