بررسی فون انگلی برخی از گونه های ماهیان گوبی ایده (Gobioidei) سواحل جنوبی دریای خزر و گزارش اولین وقوع نماتود کورینوزوما کاسپیکوم (Corynosoma caspicum) در ماهیان گوبی ایده ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این بررسی که از پاییز سال 1391 تا پاییز سال 1392 به طول انجامید تعداد 159 عدد ماهی از زیر راسته گوبی ایده یا گاو ماهیان (Gobioidei) از نواحی مختلف جغرافیایی دریای خزر به صورت تصادفی نمونه برداری گردید. از تعداد 159 عدد ماهی صید شده 14 عدد گاو ماهی بوسی (Neogobius bathybius Kessler,1877) و 19 عدد گاو ماهی خزری (Eichwald,1831  Neogobius caspius) و 42 عدد گاو ماهی شنی (Neogobius fluviatilis Pallas,1814) و 33 عدد گاو ماهی دم گرد (Neogobius melanostomus Pallas,1814) و 9 عدد گاو ماهی کورا (Neogobius cyrius Kessler,1874) و 52 عدد گاو ماهی بچه قورباغه ای (Benthophilus leobergi Berg,1949) بود. نمونه ها پس از صید در محلول فرمالین بافر 10 % قرار گفته و به آزمایشگاه دامپزشکی بخش خصوصی منتقل گردید. در آزمایشگاه نمونه ها پس از توزین و بیومتری مورد ارزیابی انگلی قرار گرفتند. نتایج این بررسی گویای شیوع 100 % نماتود Corynosoma caspicum در دستگاه گوارش گاو ماهیان مورد مطالعه بود . نماتود گونه کورینوزوما کاسپیکوم Corynosoma caspicum برای  اولین بار از گاو ماهیان حاشیه جنوبی دریای خزر (سواحل ایران) شناسایی و گزارش گردید. همچنین تمام گونه های گاو ماهی مورد مطالعه آلوده به  اکانتوسفال Dichelyne minutus بودند که نشان شیوع بالای این انگل ها در میان گونه های مختلف گاو ماهی می باشد. از سایر انگل های یافت شده در این بررسی نماتود Cucullanus sphaerocephalus و مونوژن Gyrodoctylus sp. بود .

عنوان مقاله [English]

Parasitic fauna review of some Caspian Sea Gobioidei fish species and the first report of Corynosoma Caspicum nematode in Iran Gobioidei fishes

نویسندگان [English]

  • amin Khodadadi
  • kazem abdi
  • payam Arabzadeah
  • iraj Mobedy