بررسی کشتارگاهی و آزمایشگاهی کمبود مس در گوسفندان استان مازندران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کمبود مس در نشخوار کنندگان سراسر دنیا بومی بوده و موجب بروز بیماری های مختلف بالینی و تحت بالینی همانند آتاکسی آنزوئوتیک در بره ها، کاهش کیفیت پشم در گوسفندان، بیماری افتان در گاوها، کم خونی، اسهال، افت سیستم ایمنی، کاهش وزن، شکنندگی استخوانهاو ... در حیوانات مختلف می گردد. به همین دلیل این کمبود از اهمیت اقتصادی بسزاییبرخوردار است. بر این اساس بررسی مناطق مختلف از نظر کمبود این ماده معدنی اهمیت فروانی دارد. از آنجا که کمبود این عنصر در همه مواقع با بررسی خونی آن قابل تشخیص نمی باشد، در این بررسیدر طول یک سال ( چهار فصل ) پس از ذبح دامها نمونه های کبدی نیز اخذ شده و میزان مس در این نمونه ها با استفاده از روش جذب اتمی تعیین شد. دسته­بندی میزان مس در سرم بدین صورت است که اگر میزان در سرم کمتر از 40 میکروگرم در دسی لیتر باشد در گروه کمبود شدید، اگر بین 40 تا 70میکروگرم در دسی لیتر باشد در گروه مرزی و اگر بیشتر از 70( 70 تا 120 ) میکروگرم در دسی لیتر باشد در گروه طبیعی قرار می­گیرند. در مورد کبد نیز دسته بندی به این صورت است که اگر میزان مس در کبد در محدوده ی 80 تا 200 PPM ( بیشتر از 200 PPM ) قرار داشته باشد طبیعی، اگر کمتر از 80 PPM باشد در گروه کمبود مرزی و اگر کمتر از 35 PPM باشد در گروه کمبود شدید قرار می گیرد. میانگین میزان مس سرم در فصول بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان به ترتیب 97 ، 123 ، 83 و 85 میکروگرم در دسی لیتر و میانگین میزان مس در کبد در این فصول به ترتیب 69/70 ، 34/85 ، 71/74 و 98/73 PPM بود . نتایج آماری نشان داد که 12 درصد از گوسفندان دارای کمبود مرزی مس در سرم و 58 درصد از آنها دارای کمبود مرزی مس در کبد بودند . به طور کلی به نظر می رسد که در منطقه مورد مطالعه دامها دچار یک کمبود مرزی تحت بالینی هستند .

عنوان مقاله [English]

Slaughterhouse and Paraclinical investigation of copper Deficiency in sheep of province Mazandaran

نویسندگان [English]

  • alireza nikbin
  • alireza Shaghayegh
  • saeed Azimpour
چکیده [English]

Ruminates copper deficiency is endemic all over the world and it causes different clinical and subclinical diseases such as enzootic ataxi in lambs, decreased wool quality in sheep, cattle's falling disease , anemia, diarrhea, decreased immune system, weight loss, bones fragility ….
Thus, it has a great economic importance. In order that it's important to examine deficiency of this mineral in different regions. According to that,copper deficiency is not always diagnosable in blood test, in this investigation liver sample has been taken from each sheep in four season after slaughter and the level of copper examined by atomic absorption method.
In serum, copper level under 40 µg/dl categorize insever copper deficiency group, If it's 40 - 70 µg/dl places in border copper deficiency group and if it's more than 70 µg/dl, stands in normal group.
Also, copper liver concentration more than 80 PPM, categorize in normal Group, if it's lower than 80PPM places in secondary copper deficiency group and if it's lower than 35PPM sits insevere copper deficiency group. 
The average of copper level in serum in spring, summer, autumn, winter was 97, 123, 83, 85 mg/dl respectively and the average of liver copper concentration in these seasons was 70/69, 85/34, 74/71, 73/98 PPM respectively. The statics shows that 12% of sheep had border copper deficiency on their serums and 58 % of them had border copper deficiency on their liver and only 6%ofsheep had border copper deficiency both on their blood serum and on their liver.