بررسی سطوح مختلف دی کلسیم فسفات در جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات استخوانی و فلور میکروبی جوجه های گوشتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی تغذیه دام و طیور دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران- مدرس دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران

3 متخصص صنایع غذایی و عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی استفاده از دی کلسیم فسفات بر روی عملکرد رشد، فلور میکروبی و بویژه خصوصیات استخوانی در جوجههای گوشتی انجام
گرفت. در این آزمایش 200قطعه جوجه گوشتی (سویه راس )308انتخاب شدند و در قالب طرح ک ً املا تصادفی با 4تیمار شامل سطوح مختلف دی کلسیم
فسفات ( 2 ،1 ،0/5 ،0درصد) و 5تکرار(در هر تکرار 10قطعه مرغ) آزمایش صورت پذیرفت. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از دی کلسیم فسفات در
جیره جوجههای گوشتی طی دوره آغازین، رشد و پایانی تأثیر معنی داری بر افزایش وزن روزانه و نهای ً تا وزن بدن نسبت به گروه شاهد داشت بطوریکه با
افزایش سطح دی کلسیم فسفات در جیره غذایی، وزن بدن نیز افزایش یافت. از نظر میزان خوراک مصرفی تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده
نشد( .)P<0/05لیکن گروههای آزمایشی که دی کلسیم فسفات در جیره آنها استفاده شده بود از مصرف خوراک بالاتری برخوردار بودند. استفاده از دی
کلسیم فسفات در خوراک اثر معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی در دوره رشد و کل دوره داشت ( .)P>0/05در بررسی صفات استخوانی تنها شاخص وزن
استخوانها از لحاظ آماری نسبت به گروه شاهد معنی داری بود ( ،)P>0/05اما در بقیه صفات (طول استخوان، پهنای استخوان، استحکام استخوان، خاکستر
استخوان) تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. در بررسی فلور میکروبی روده جوجه ها، گروههای آزمایشی که از دی کلسیم استفاده کردند با گروه شاهد
اختلاف معنی داری داشتند ( .)P>0/05بنابراین، با توجه به نتایج این آزمایش میتوان گفت که استفاده از دی کلسیم فسفات اثرات مطلوبی بر شاخصهای
رشد جوجههای گوشتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of dicalcium phosphate in the diet on growth performance, bone characteristics and microbial flora in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • S, M Motamedi 1
  • J Vahed Khoshchehreh 2
  • M Rahati 3
1 Ph.D Candidate Animal Nutrition and Poultry, Science and Research Branch of Tehran, Islamic Azad University- Lecturer of Payam-e-Noor University, Tehran, Iran
2 Animal Nutrition, Islamic Azad University Rasht Branch, Rasht, Iran.
3 . Food Science and Technology, Faculty Member of Animal Sciences, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of dicalsium phosphate on growth
performance, bony characteristics and intestinal microbial flora in broiler chickens. Dicalsium phosphate was
added in 0, 0.5, 1, and 2 % to basal diet. A total of 200 Ross- 308 broiler chicks in 4 treatments and 5 replicates
(with 10 birds in each replicate) in completely randomized design, reared for 42 days. The results showed that
all levels of dicalsium phosphate in diet of broiler chickens had a signifcant difference on daily weight gain and
fnal weight compared to control group signifcantly (P>0.05). There was no signifcant difference between test
and control groups as feed intake, but FCR was lower in test group signifcantly (P<0.05). In characteristics of
bone, the weight of the bones in test groups was signifcantly increased compared with the control group (P<0.05).
But the other characteristics (bone length, width bone, bone strength, bone ash) were not signifcant. Also, the test
group had lower intestinal microbial flora signifcantly compared to controls group (P<0.05). Rate of intestinal
microbial flora in treatments with 0.5 % dicalsium phosphate was less than the others. It can be concluded that the
supplementation of diet with dicalsium phosphate has positive effects on broilers performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dicalsium phosphate
  • Bone
  • broiler chickens
  • Performance
  • microbial flora