مطالعه تغییرات هیستولوژیک بیضه موش سوری تیمار شده با جنتامایسین به صورت داخل بیضه ای

نویسندگان

1 گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه علوم تشریح، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. .انجمن علمی دانشجویی مامایی و بیماریهای تولید مثل، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

چکیده

متوقف کردن و حذف روند اسپرماتوژنز خودی در گیرنده یکی از مراحل اصلی در روند پیوند سلولهای بنیادی اسپرماتوگونیال میباشد. نتایج مطالعات
حاکی از آثار سمی جنتامایسین بر تزاید و تمایز سلولهای بنیادی مغز استخوان است. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تأثیر جنتامایسین بر سلولهای بنیادی
اسپرماتوگونیال جهت ایجاد آزواسپرمی در موش به انجام رسید. تعداد  12سر موش نر بالغ به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی قرار گرفتند: در گروه
شاهد، موشها هیچگونه تیماری دریافت نکردند. در گروه شاهد تزریق، موشها به میزان  0/02میلی لیتر سرم فیزیولوژی به صورت داخل بیضهای دریافت
کردند. در گروه درمان، موشها به میزان  0/02میلی لیتر جنتامایسین با غلظت  40میلی گرم در میلی لیتر به صورت داخل بیضهای دریافت کردند.  2ماه پس
از انجام تزریقات، بیضهها برداشت شده وزن آنها ثبت و در فرمالین  10درصد تثبیت، مقطع گیری، رنگ آمیزی و در نهایت با استفاده از میکروسکوپ نوری
ارزیابی شدند. تفاوتی بین گروهها در رابطه با وزن بیضهها و تلفات وجود نداشت ( .)P < 0/05علیرغم کاهش سلولهای رده جرم در بیضه موشهای دریافت
کنندهی سرم فیزیولوژی و جنتامایسین، اسپرماتوژنز تا ردهی اسپرمهای بالغ همچنان ادامه داشت و تفاوت هیستوپاتولوژیک مشهودی بین این دو گروه مشاهده
نشد. در نتیجه، مطالعه حاضر نشان داد که تزریق داخل بیضهای جنتامایسین نمیتواند به عنوان یک روش مطمئن جهت ایجاد آزواسپرمی در موش به کار
گرفته شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on histological changes of testis in mice treated with intratesticular gentamicin

نویسندگان [English]

  • V Akbarnejad 1
  • P Tajik 1
  • M. Movahedin 2
  • R Youssefi 3
  • N Haj Sadeghi 1
1 Department of Theriogenology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Anatomical Sciences, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Department of Theriogenology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran Theriogenology Association, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Arrestment of spermatogenesis in the recipient is an important step in spermatogonial stem cell transplantation.
Studies have shown toxic effects of gentamicin on proliferation and differentiation of bone marrow stem cells. The
present study was conducted to evaluate the effect of intratesticular administration of gentamicin on induction of
azospermia in mice. Twelve male mice were randomly assigned to three experimental groups: in control group,
the mice received no treatment. In saline group, the mice received 0.02 ml saline intratesticularly. In gentamicin
group, the mice received 0.02 ml gentamicin (40 mg/ml) intratesticularly. Two months after treatment, the testes
were removed and their weight was recorded. Then, the specimens were fxed in 10% formalin solution, stained
and evaluated using light microscope. There was no difference among experimental groups in testicular weight and
mortality (P> 0.05). Although germ cells were depleted in saline and gentamicin groups, spermatogenesis was not
arrested in none of these groups based on histopathological examination. In conclusion, the results indicated that
intratesticular administration of gentamicin might not serve as an effective method for induction of azospermia in
mice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gentamicin
  • azoospermia
  • Mouse