بررسی اثرات عصاره آبی بذر گیاه کتان بر جنین، جفت و سلولهای هوف بوئر موش BALB/cدر روزهای6،5،4،3 بارداری

نویسندگان

1 واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،ایران

2 دانشکده علوم، واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

کتان از جمله گیاهان داروهایی است که به دلیل وجود عناصر مفید مانند اسید لینوئیک، فیبر، لیگنان مورد بررسی بسیاری قرار گرفته است و برای درمان
گرگرفتگی یائسگی، افسردگی، کاهش قندخون، کاهش چربیخون پیشنهاد میشود. از آن جا که هورمون استروژن،یکی از عوامل موثر در دوران بارداری
میباشد و غلظت نرمال این هورمون در اتمام موفق بارداری الزامی است. با در نظر گرفتن میزان فراوان فیتواستروژن (استروژن گیاهی) موجود در بذرگیاه
کتان احتمال داده شد که مصرف این گیاه در دوران اولیه بارداری اختلالاتی بوجود آورد.بر این اساس تاثیر عصاره آبی بذرگیاه کتان بر وزن جنین،وزن
جفت و تعداد سلولهای هوفبوئر بررسی شد.
پژوهش حاضر روی 9گروه موش ،Balb/Cهر گروه شامل 10سر موش انجام شد.گروه کنترل هیچ عصارهای دریافت نکرده و گروه شاهد آب مقطر دریافت
کرد و گروههای تجربی در چهار روز متوالی 3-6بارداری عصاره آبی بذر گیاه کتان به ترتیب دوزهای ( )mg/kg.b.w 21 ،7،15/3،5/0،75/0،2/0،1/05دریافت
کردند.کلیه گروهها در روز15بارداری تشریح شدند.وزن جنین و جفت و تعداد سلولهای هوفبوئر محاسبه گردید.یافتههای گروه تجربی و کنترل با استفاده از
آزمون آنوا و دانکن و تست Tukeyمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
وزن جنین و وزن جفت به دنبال دریافت مقادیر مختلف عصاره آبی بذر گیاه کتان نسبت به گروه کنترل کاهش معنیدار و تعداد سلولهای هوفبوئر
افزایش معنیدار نسبت به گروه کنترل نشان داد. احتمالا عصاره آبی بذر گیاه کتان موجب کاهش رشد و نمو جنین و جفت شده است و افزایش تعداد
سلولهای هوفبوئر،تاثیر گیاه کتان را به عنوان عامل خارجی تایید کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Effects of aqueous extract of flaxseed on feta, placental and Hofbauer cell in BALB/c mice on days 3�6 of pregnancy

نویسندگان [English]

  • N Mirab 1
  • P Torabzade 2
  • M Movahedi 2
1 karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Faculty of science, karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Flaxseed (Linum usitatissimum) is an example of the herbs that has been under investigation of including lignin,
fber, α-linolenic acid (ALA), omega-3, phytoestrogen and suggested to be used for the treatment of menopausal
hot flashes, depression, decrease blood glucose levels, blood lipids level. Since estrogen is one of the factors
in pregnancy and the normal concentration of this hormone during pregnancy is essential in the successful
copletio. According to the high levels of phytoestrogens in flaxseed, the use of this plant in early pregnancy causes
disturbances. That’s why, the effect of aqueous extract of flaxseed on fetal weight, placental weight and the number
of hofbauer cell was determined.
Nine groups of Balb/c, each includes ten adult females were selected. The experimental groups received
(0.05،0.1،0.2،3.75،7.5،15، 21 mg/kg. b. w) of flaxseed. The control group received no medication, and the sham
group received only distilled water. The samples were taken at 15 of gestation. Weight of Fetal, placental weight
and the number of hofbauer cell measured and analyzed as well. The results were analyzed by Duncan, ANOVA
and TUKY test between the control and experimental group. Weight of fetal and placenta in the experimental
groups showed statistically signifcant decrease comparing with control group (P<0.05). Flaxseed probably caused
decreasing in developmental of fetal and placenta. The increasing number of hofbauer cell confrmed that flaxseed
is an external factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flaxseed
  • hofbauer cell
  • placenta