بررسی تجمع فلزات سنگین در عضله ماهی کفشک تیزدندان ) آبهای جنوب ایرانPsettodes erumei(

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی ـ گروه دامپزشکی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و تغذیه دام، البرز، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده دارو سازی، بخش سم شناسی ـ داروشناسی

4 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی ـ گروه شیلات

5 دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع غذایی از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده

فلزات سنگین میتوانند در اندامها و بافتهای مختلف مانند کبد، کلیه، آبششها و عضلات آبزیان تجمع یابند. نظر به اینکه بافت عضله ماهی نقش مهمی در
تغذیه انسان دارد اطمینان از سلامت آن حائز اهمیت است. فلزات، مواد غیرقابل تجزیه و از آلایندههای اصلی محیط بحساب آمده و اثرات منفی آنها بصورت
سمیت سلولی، جهش زایی و سرطانزایی در حیوانات بروز میکند. خطرات ناشی از مسمومیت با فلزات سنگین در آبها و گونههای مختلف آبزی متفاوت
میباشد. سمیت فلزات مزبور در آبهای شیرین و سبک نسبت به آبهای شور و سنگین بیشتر میباشد.
در این تحقیق، تعداد 44نمونه ماهی کفشک تیزدندان ( )Psettodes erumeiبطور تصادفی از شهرستان بوشهر جمع آوری شد. سپس 100گرم از عضله
سینهای نمونهها جدا شد و برای سنجش با دستگاه جذب اتمی آماده گردیدند. نتایج بدست آمده از مقادیر چهار فلز سنگین سرب، کادمیوم، روی و کروم
در بافت عضله نمونه ماهی کفشک تیزدندان برحسب میکروگرم بر کیلوگرم ( )ppbثبت گردید. دراین بررسی در بافت عضله، بیشترین مقدار مربوط به فلز
روی (حدود )138/5و کمترین مقدار متعلق به فلز کروم (حدود 30میکروگرم بر کیلوگرم) میباشد. نتایج حاصله نشان میدهد که در ماهی کفشک تیز دندان
مورد مطالعه، حداکثر (حداقل) مقادیر فلزات سنگین روی برابر با ( 0/208حداقل ،)0/034سرب برابر با ( 0/124حداقل ،)0/037کادمیوم برابر با 0/090
(حداقل ،)0/019کروم برابر با ( 0/054حداقل )0/013میلی گرم بر کیلوگرم عضله ماهی بوده است که در تمامی نمونهها، این مقادیر در محدوده مجاز
سازمان بهداشت جهانی قرار داشتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of heavy metals accumulation in muscles of Psettodes erumei fsh in Southern waters of Iran

نویسندگان [English]

  • S Alinejad 1
  • B Shoaibi Omrani 2
  • M Shokrzadeh 3
  • S. S Ghaem Maghami 1
  • M Yasemi 4
  • A Amini Fard 5
1 Department of Veterinary Medicine, Higher Education Institute of Applied Science and Technology of Jihad Agriculture, Tehran, Iran
2 Department of Animal Health and Nutrition, College of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Department of Toxicology-Pharmacology, Faculty Of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences,Sari, Iran
4 Department of Fishery, Higher Education Institute of Applied Science & Technology of Jihad Agriculture
5 Agricultural Engineering- Food Science and Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Khouzestan, Iran
چکیده [English]

Heavy metals may accumulate in aquatic animals’ organs and tissues such as liver, kidney, gills and muscles.
As fsh muscle is important in human nutrition, its health is important. Metals are considered as non degradable
substance and one of major environmental pollutants, those negative effects may cause cytotoxicity, mutation and
carcinogenicity in animals. The risk of heavy metal toxicities differs in each water resource and animal species.
Toxicity of these metals is higher in soft waters compare with hard waters.
In this present study, 44 samples of Psettodes erumei fsh were randomly collected from Boushehr’s waters. Then
100 grams of pectoral muscle of each fsh dissected and got ready for atomic absorbtion measurement. The results
of four heavy metals Lead, Cadmium, Zinc and Chromium were registered in microgram per kilogram (ppb). In
present research, the maximum amount of metal was related to Zinc (138.5 ppb) and the minimums to Chromium
(30 ppb). In the results, the highest / lowest levels for each metals are: Lead 0.124 / 0.037, Cadmium 0.090 / 0.019,
Zinc 0.208 / 0.034 and Chromium 0.054 / 0.013 ppm in muscles and all were totally in safe limits of World Health
Organization limits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psettodes erumei
  • Heavy metals
  • fsh muscle
  • food hygiene