اثرات آنتاگونیستی لاکتوباسیلهای جدا شده از واژن سگهای سالم در مقایسه با آنتی بیوتیکهای رایج برروی رشد برخی از پاتوژنهای مطرح در عفونتهای رحمی سگ در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،ایران

چکیده

امروزه عفونتهای رحمی یکی از عارضههای اصلی دستگاه تناسلی سگهای ماده است. بدین منظور استفاده از لاکتوباسیلها به عنوان پروبیوتیک و به منظور
جایگزینی در رحم به عنوان یک عامل باز دارنده از عفونتهای رحمی به علت تولید متابولیتهایی همچون پراکسید هیدروژن و اسید لاکتیک امری مفید و
سودمند است. ( )8بدین منظور جهت جداسازی لاکتوباسیلها از واژن سگهای سالم اقدام به اخذ نمونه با سواب دابل گارد تحت شرایط استریل از 20قلاده
سگ ماده که ابتدا توسط رادیوگراف و تصاویر سونوگرافی و معاینات بالینی سلامت آنها تایید شده بود صورت گرفت. سوابها پس از اخذ نمونه بلافاصله
در محیط MRS-brothقرار داده شده و پس از انتقال به آزمایشگاه ابتدا 48تا 72ساعت در شرایط بی هوازی در 37درجه سانتی گراد انکوبه شدند. سپس از
نمونههای رشد کرده بر روی MRS-agarاقدام به کشت گردید و به مدت 48تا 72ساعت دیگر در شرایط فوق انکوبه شدند.کلونیهای رشد نموده بر روی
سطح با روشهای مشاهده مستقیم و آزمونهای بیو شیمیایی و در نهایت توسط PCRو sequencingتشخیص جنس لاکتو باسیل داده شد. پس از آن اقدام به
خالص سازی و تکثیر لاکتو باسیلها شد. سپس به منظور آزمون تاثیر لاکتوباسیلهای جدا شده بر روی پاتوژنهای مطرح در عفونتهای رحمی اقدام به جداسازی
سگهای مبتلا به عفونت رحمی ارجاع داده شده به مطبهای دامپزشکی استان البرز جهت اخذ نمونههای ترشحات رحمی شد.
در ادامه میزان ناحیه باز دارنده ایجاد شده حاصل از مجاورت جداگانه لاکتوباسیلها و دیسکهای آنتی بیوگرام با پاتوژنهای اصلی جدا شده که شامل
Staphylococcus وPseudomonas aeruginosa وProteus mirabilis وE. coli وStaphylococcus intermedius وStaphylococcus epidermidis
aureusو Trueperellaبودند با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج نشان دادند که لاکتو باسیلها بر روی بسیاری از باکتریهای پاتوژن تاثیر معنی داری را در ایجاد
منطقه بازدارنده از رشد در شرایط آزمایشگاهی دارد %83/3که در مقایسه با حساسیت کلیه دیسکهای آنتی بیوگرام مورد بررسی که به میزان %34/16بوده
است اختلاف معنی داری را نشان میدهد.
با توجه به نتایج به دست آمده در شرایط آزمایشگاهی ( )in vitroبه نظر میرسد که به کارگیری لاکتوباسیلها در واژن سگها به عنوان عامل پیش گیرانه از
عفونتهای رحمی و یا عاملی در جهت کاهش ابتلا به این نوع از عفونتها است و شاید جایگزین مناسبی جهت درمانهای آنتی بیوتیکی باشد البته میبایست
در شرایط بالینی نیز مورد بررسی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Invitro antagonistic effects of normal vaginal Lactobacilli isolated from healthy bitches on some pathogens related to bitch endometritis in comparison with some commonly used antibiotics

نویسندگان [English]

  • m Jabarzadeh 1
  • o. ataie amarloie 1
  • f. moosakhani 2
1 Department of Clinical Sciences, College of veterinary medicine, Karaj branch , Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Department of Microbiology, College of veterinary medicine, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Nowadays the uterine infections are considered as one of the principal disorders of bitch’s reproductive system. For
this reason, the utilization of lactobacillus spp. as probiotic and aimed at substituting in the uterus as an inhibiting factor
against the uterine infections due to the production of metabolites such as hydrogen peroxide and lactic acid be useful
and should be investigated (13). For this reason, in order to isolate the lactobacillus spp. from the vaginas of healthy
bitches beings, an attempt was made to obtain specimens using double guard swab under sterile conditions from twenty
healthy bitches which had been primarily confrmed through radiograph, ultrasonography and clinical examinations.
Subsequent to the acquisition of specimens, the swabs were immediately placed in MRS-broth medium and after
transferring to laboratory they were incubated frstly for 48 to 72 hours in anaerobic condition under 37ºc. Thereafter,
from the specimens grown on MRS-agar, cultures were prepared and further incubated under above conditions for
more 48 to72 hours. Utilizing direct observation, biochemical tests and ultimately PCR and sequencing the genus of
lactobacillus spp. was discerned from the colonies grown on the surface. Following this step, the lactobacillus spp.
were subjected to isolation and propagation. On the other hand, in a bid to test the effect of isolated lactobacillus on
regular pathogens occurring in uterine infections, a certain number of afflicted bitches beings referred to medical clinics
existing all over Alborz province were selected for obtaining specimens of uterine secretions. In continuation, the degree
of created inhibition zone resulting from separate proximity of lactobacilli and antibiogram discs with main isolated
pathogens including Staphylococcus intermedius, E. coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
aureus and Trueperella were compared. The fndings demonstrated that the Lactobacilli had a signifcant effect on
a multitude of pathogenic bacteria for the creation of inhibition zone from growth in laboratory conditions. Most of
isolated pathogens (83.3%) in the vicinity of 2.5µl of fresh culture medium of Lactobacillus showed susceptibility which
indicates a signifcant difference in comparison with susceptibility of all antibiogram discs under investigation (34.16%).
In the light of acquired results in laboratory conditions (in vitro), it seems that the application of Lactobacillus spp. in bitch
vagina as a preventive factor from uterine infections or as a factor for mitigating the disposition to such infections should
also be surveyed under clinical conditions which might possibly be a suitable replacement for antibiotic treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactobacilli
  • Endometritis
  • Dog