شناسایی ژنهای انتروتوکسین Aو Bدر استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیر خام و شیر ورم پستان گاوداریهای صنعتی استان تهران

نویسندگان

1 گروه صنایع غذایی، واحد علوم تحقیقات استان کردستان – سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی،، سنندج، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 گروه علوم درمانگاهی،دانشکده دامپزشکی، واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران

4 آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی مبنا،کرج،ایران

5 معاون فنی اداره کل دامپزشکی استان البرز

چکیده

شیر به عنوان یک غذای مغذی در نظر گرفته میشود زیرا حاوی چندین ماده مغذی مهم از جمله پروتتئینها و ویتامینها است. در مقابل، شیر میتواند
ناقل چندین باکتری پاتوژن همچون استافیلوکوکوس اورئوس باشد. باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ( )Staphylococcus aureusیکی از مهمترین عوامل
مسمومیت غذایی ( )FPدر محصولات لبنی میباشد. انتروتوکسینهای استافیلوکوکی ( )SEعامل اصلی ایجاد مسمومیت غذایی میباشد که از تیپهای مختلفی
تشکیل شدهاند مهمترین آنها انتروتوکسینهای تیپ ( A(SEAو ( B(SEBمیباشد.
هدف از این مطالعه شناسایی ژنهای انتروتوکسین Aو Bدر استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیر خام و شیر ورم گاوداریهای صنعتی استان تهران
میباشد. در این تحقیق 40نمونه شامل 20نمونه شیر خام و 20نمونه شیر ورم پستان در شرایط استریل به آزمایشگاه ارسال گردید. نمونهها از طریق روشهای
باکتری شناسی مورد کشت و تشخیص قرار گرفت. باکتریهای جداشده برای تشخیص ژن کد کننده SEAو SEBبه وسیله آزمایشات PCRارزیابی شد.
نتایج آزمایش PCRنشان داد که از میان استافیلوکوکهای جدا شده %25دارای ژن %15 ،SEAدارای ژن SEBهستند. از این روحرارت دادن هیچ تاثیری
بر روی محصولات لبنی آلوده به انتروتوکسین و ورم معده که ممکن است در زمان کوتاه رخ بدهد، ندارد. در نتیجه PCRبه عنوان یک روش سریع، حساس،
اختصاصی و ارزان قیمت پیشنهاد میشود که میتواند جایگزین خوبی برای روشهای قدیمی تشخیص SEباشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of Enterotoxin Genes A & B of Staphylococcus aureus strains isolated from raw milk and mastitic milk of dairy cattle herds of Tehran province

نویسندگان [English]

  • Sepideh Vali 1
  • Farhad Moosakhani 2
  • Arya Badiei 3
  • Ali reza Jamali 4
  • Samira Ghalambor Dezfoui 5
1 Department of food science, Science and Research of Kurdistan- Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
4 Diagnosis Veterinary laboratory-Mabna , Karaj, Iran
5 Technical deputy of Alborz province veterinary directorate, Karaj, Iran
چکیده [English]

Milk is considered a nutritious food because it contains several important nutrients including proteins and vitamins.
Conversely, it can be a vehicle for several pathogenic bacteria such as Staphylococcus aureus. Staphylococcus
aureus is one of the most causes of food poisoning (FP) in dairy products. The main etiologic agent of FP is
staphylococcal enterotoxins (SE). There are different types of SE, but type A (SEA) and type B (SEB) are the most
important types.
The aim of the present study was detection of enterotoxin genes A&B of staphylococcus aureus strains isolated
from raw milk of dairy cattle herds of Tehran province. In the current study, 40 samples of raw milk and mastitis
milk were transported to the laboratory under sterile conditions and were assessed. Samples were cultured and
identifed by routine bacteriological methods. The isolated bacteria were evaluated by PCR tests for diagnosis
of the gene encoding of SEA and SEB.The PCR results showed that(%25) of Staphylococcus aureus isolates
possessed the SEA gene,(%15) had the SEB. Therefor heating has no effect on dairy products contaminated by
enterotoxins and gastritis may occur in a short period of time. As PCR is a rapid, sensitive, specifc and inexpensive
method, we suggest that it can be replaced to traditionally assays for detecting SE.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterotoxin
  • Staphylococcus aureus
  • PCR