بررسی سرواپیدمیولوژیکی ویروس نیل غربی، ویروس کم خونی عفونی اسب، ویروس تورم سرخرگی اسب، ویروس آنفلونزا A در اسبداریهای استان تهران و البرز

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، بخش تحقیق و تشخیص بیماریهای ویروسی دامی، کرج، ایران

4 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

5 معاون فنی اداره کل دامپزشکی استان البرز، کرج، ایران

چکیده

مطالعه ی سرواپیدمیولوژی برای شناسایی آنتی بادی بر علیه ویروس نیل غربی( ،)WNVویروس آنفلوآنزای ،(IAV( Aکم خونی عفونی اسب ( )EIAوآرتریت
ویروسی اسب ( )EAVدر استان تهران و در فاصله ی ماههای فروردین 1390تا تیرماه سال 1391انجام شد. منظور از این مطالعه تعیین وضعیت و تشخیص
سرولوژیکی مهمترین ویروسهای بیماریزا در اسب میباشد. نمونههای سرمی از اسبداریهای استان تهران جمع آوری شد. چهار نمونه از تعداد 126نمونه
ی سرمی ( 1،)%2/38نمونه( 37،)%0/79نمونه( )%29/36و 85نمونه( )%67/46به ترتیب برای بیماریهای WNV،EIA، EAV، IAVمثبت بودند. نتایج به
دست آمده نشان میدهد که آنتی بادی بر علیه چهار ویروس WNV،EIA،EAVو آنفلوآنزای Aدر استان تهران و البرز وجود دارد. البته احتمالاً، با توجه به
درصد پایین سرمهای مثبت علیه WNV،EIAو درصد متوسطی سرمهای مثبت علیه EAVاین مواجهه با ویروسها در اسبها، قبل از ورود به ایران اتفاق افتاده
است. در حالی که درصد بالای نتایج مثبت علیه آنفلوآنزای Aگردش این ویروس در ایران را نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seroepidemiologic survey on West Nile Virus, Equine Infectious Anemia Virus, Equine Arteritis Virus and Influenza A Virus in the stables of Tehran and Alborz province

نویسندگان [English]

 • S.M Mirsaeedi Farahani 1
 • A Badiei 2
 • A Shaghayagh 2
 • R Sadri 3
 • M Loghmani 4
 • P Hosamy 1
 • A Ahmadi 1
 • R. Balali 1
 • A Jamali 5
 • F Moosakhani 4
1 Graduated from Faculty of Veterinary Medicine , Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine , Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Department of Animal Viral Diseases Research and Diagnosis, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran
4 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine , Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
5 Technical deputy of Alborz province veterinary directorate, Karaj, Iran
چکیده [English]

A seroepidemiological study to detect the presence of the antibodies against West Nile Virus(WNV), Influenza A
Virus, Equine Infectious Anemia Virus (EIA) and Equine Arteritis Virus (EAV) was done in Tehran and Alborz
province, Iran from April 2011 to July 2012. The objective of this study was to determine the serological status
of the most important viruses in horse. Serum samples were collected from stable horses throughout Tehran and
Alborz province. Out Of 126 samples, 3 (2.38%), 1 (0.79%), 37 (29.36%), 85(67.46%) were seropositive for
WNV, EIA, EAV and Influenza A Virus, respectively. The results revealed that antibodies against WNV, EIA and
EAV were present in Tehran and Alborz province; meanwhile,previous exposure to WNV, EIA and EAV might
not have occurred in Iran due to low percentages ofWNV and EIA seropositive cases and medium percentage of
EAV seropositive results. Seropositivecases of WNV, EIA and EAV were as same as other reports. Since high
percentages of Influenza Aseropositive results, the agent is likely circulating in Iran

کلیدواژه‌ها [English]

 • West Nile Virus
 • Influenza A Virus
 • Equine Infectious Anemia Virus
 • Equine Arteritis Virus
 • ؛ Seroepidemiology