گزارش بالینی اپیتلومای غده سباسه نابجا در یک قلاده سگ

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یک قلاده سگ ماده عقیم شده از نژاد پودل 9 ساله با توده پوستی پر رنگ زخم شده بروی پشت یه درمانگاه خصوصی دامهای کوچک ارجاع داده شد..مطالعه تصویربرداری در نمای جانبی چپ و راست عدم دست اندازی تومور به داخل قفسه سینه را تایید نمود.سپس بیمار به روی شکم حالت گماری و به منظور برداشت توده به روش جراحی آماده گردید.پوست و زیر جلد به روش معمول بخیه شدندو توده در محلول 10% فرمالین تثبیت و جهت بررسی آسیب شناسی اماده گردید.در نمای ظاهری،تومور مذکور به شکل پاپولهای زرد رنگ و رد بررسی ریزبینی حاوی سلولهای بازوفیلی با تعدادی سلولهای چربی و مجاری مربوطه بود.این گزارش بالینی نشان داد اپیتلیومای غده سباسه به عنوان یک تومور سلولهای سنگ فرشی مطبق پوست ممکن است در نقاط مختلف بدن حتی در پشت سگ که تا به حال گزارش نگردیده ظاهر گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical report of an uncommon place sebaceous epithelioma in a dog

نویسندگان [English]

  • H.R Fattahian
  • R. Moridpour
  • S.P Mortazavi
  • Fatemeh Saedi nam
چکیده [English]

A nine year old toy poodle spayed female dog has been referred to small clinic with modular elevation hyperpigmented mass on the back with ulceration. Radiography survey did not show a metastatic mass in thoracic cavity. The patient was prepared for operation and positioned in venteral recumbency . After surgical excision the incision was sutured routinely . Excised sample fixed in 10℅ formalin and then embedded with paraffin. Macroscopically , tumors has been appeared as yellow to flesh- colored papules, and microscopically , basophilic reserve cells with fewer sebocytes and ducts were seen. This clinical report showed that sebaceous epitheliuma could develop on other place like on back in poodle dog.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sebaceous epitheliuma
  • back region
  • poodle dog