فراوانی و سبب شناسی ورم پستان تحت بالینی در میش های قزل منطقه نقده در آذربایجان غربی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
پژوهش حاضر جهت تعیین فراوانی و سبب شناسی ورم پستان تحت بالینی در میش های قزل انتخاب شده از 9 گله واقع در شهرستان نقده استان آذربایجان غربی انجام گرفت.در مجموع 126 نمونه شیر از 73 میش برای انجام آزمایش ورم پستان کالیفرنیا(CMT)، کشت باکتریایی و حساسیت پادزیستی اخذ گردید.نتایج آزمایشCMT در هر دو نیم پستان 37 راس گوسفند(50.68%) مثبت بود.باکتریها از 30 نیم پستان(20.54%) و 17 میش (23.28%) جدا شدند.فراوانی ورم پستان تحت بالینی در میشهای قزل بر اساس نتایج CMT و کشت باکتریایی 23.28% تعیین گردید.در کل 30 جدایه شامل اشریشیاکلی33.33%و  استافیلوکوکوس اورنوس 16.66%  استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس 16.66%، استافیلوکوکوس اینترمدیوس 16.66%، و استرپتوکوکوس آگالاکتیه 16.66% شناسایی شدند.در آنتی بیوگرام موثرترین پادزیست یر روی جدایه ها، جنتامایسین با حساسیت 93.33% تعیین گردید.در آزمون همبستگی یک ارتباط مثبت بین اسکور CMT و سن میش دیده می شود(P<0.01).  رابطه بین اسکور CMT و فراوانی جدایه ها از نظر آماری معنی دار نبود(P0.05). نتیجه گیری میشود جهت غربالگیری ورم پستان تحت بالینی در میشهای قزل می توان به خوبی از آزمایش CMT با حساسیت 100 درصد استفاده نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence and etiology of subclinical mastitis in Ghezel ewes in Nagadeh district, Iran

نویسندگان [English]

  • A Arighi sareh
  • E Hadavi
  • K Abdi
چکیده [English]

This study was conducted to determine the prevalence and etiology of subclinical mastitis in Ghezelewrs selected from 9 folks in Bahareh, Northwestern Iran. Collectively 146 milk samples from 73 ewes were taken for the California mastitis test( CMT), bacterial culture and antibiotic susceptibility of isolates. Samples from both glands of 37.73 (50.68℅) ewes had positive CMT results. Bacteria were isolated from 30.146(20.54℅) udder halves and 17.73(23.38℅) ewes. Prevalence rate of subclinical mastitis based on positive CMT and bacteriological results was 23.28℅ of examined ewes. A total of 30 isolates comprising escherichia coli 33.33℅ , staphylococcus aureus (16.66℅), staph. Epidermidis (16.66℅), staph. Intermedius(16.66℅) and streptococcus agalactiae (16.66℅) were identified. Antibiotic sensitivity testing revealed gentamicin to be the most effective antibiotic against all the of isolates, with 28.30(93.33℅) being susceptible. A positive correlation was found between CMT score and the age of ewe( p<0.01). The relationship between CMT score and the bacterial isolation rate was not statistically significant( p>0.05). It is concluded that for screening of subclinical mastitis in Ghezel sheep flicks, CMT test could be used with 100℅ sensitivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mastitis
  • Ghezel ewe
  • CMT
  • Escherichia coli
  • staphylococcus spp
  • staphylococcus agalactiae