تعیین ارزش تشخیصی لاکتات دهیدروژناز و آلکالین فسفاتاز شیر در گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه شمارش سلولهای سوماتیک و کشت باکتریایی به عنوان استاندارد طلایی در تشخیص ورم پستان تحت بالینی در نظر گرفته می شود.شمارش سلولهای پیکری،دقت تشخیصی پایینی دارد و از طرفی آزمایشات باکتریولوژیک به عنوان یک تست روتین در تشخیص ورم پستان تحت بالینی مناسب نیستند.بنابراین برای شناسایی حیوانات مبتلا نیاز به مارکرهای جدیدی است که دارای درستی بالینی بالایی باشند.هدف از این مطالعه تعیین ارزش تشخیصی لاکتات دهیدروژناز و آلکالین فسفاتاز شیر در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گاوهای شیری بود.فعالیت این آنزیمها در التهاب ورم پستان افزایش می یابند و پتانسیل آن را دارند که به عنوان یک آزمایش غربالگر در تشخیص ورم تحت بالینی استفاده شوند.تعداد 145 راس گاو نژاد هلشتاین که از لحاظ بالینی سالم بودند،به طور تصادفی از 7 گاودالری صنعتی در استانهای تهران و مازندران انتخاب شدند.از این تعداد 77 راس گاو ب اساس بالاتر بودن سلولهای سوماتیک از 100*10 زثممس/ئم و مثبت شدن نتیجه کشت میکروبی نمونه شیر حداقل یک کارتیه آنها در گروه گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی قرار گرفتند.سرم خون و شیر چربی گرفته(سانترفیوژ شده در 5000g به مدت 15 دقیقه در 4 درجه) جهت اندازه گیری فعالیت انزیمها با استفاده از کیت های تجاری استفاده گردید.حساسیت و ویژگی تشخیصی و نقاط برش هر تست بوسیله منحنی راک تعیین گردید.میانگین و میانه فعالیت لاکتات دهیدروژناز و آلکالین فسفاتاز شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی به طور بسیار معنی داری نسبت به گاوهای سالم بالاتر بودند(p>0.001).لاکتات دهیدروژناز شیر،دقیق ترین تست با حساسیت تشخیصی 94.8% و ویژگی 94.1% در نقطه برش 109u/lبود. نتایج این مطالعه نشان داد که تعیین فعالیت لاکتات دهیدروژناز و آلکالین فسفاتاز در شیر می تواند به عنوان یک روش قابل اعتماد در تشخیص ورم پستان تحت بالینی گاو مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the diagnostic value of milk lactate dehydrogenase and alkaline phosphatase in bovine subclinical mastitis

نویسندگان [English]

  • A Kalantari
  • SH Safi
  • A Rahimi Foroshani
چکیده [English]

Currently somatic sell count(SCC) and bacterial culture is considered as the gold standard of detecting subclinical mastitis.however,the ebove-mentioned tests have a low diagnostic accuracy.therefore,for identification of infected animals,new biomarkers with high clinical accuracy are needed.the objective of this study was to determine the diagnostic value of milk lactate dehydrogenase(LDH) and alkaline phophatase(ALP_ for the diagnisis of subclinical mastitis in dairy cows.the activities of these enzymes increase during mastitis,which make them to be the potential biomarkers for screening of mastitis.a total of 145 subclinical healthy cows were randomly selected .of these 77 cows were considered to be affected by sub clinical mastitis based on a SCC higher than 100*1000 cells/ml of milk and positive bacterial culture results of milk samples obtained from at least one of the quarters.enzymes activities were measured in blood serum and defatted milk(centrifuged at 5000-g for 15 min at 4)using commercial kits.diagnostic sensivity and specificity and cutoff points for each test were determined via receiver-operating characteristics curve.significant (p<0.001)increases in the mean and median activities of LDH and ALP were found in the milk samples collected from cows with subclinical mastitis.milk LDH had the most clinical accuracy with 94.8% sensitivity and 94.1% specificity at cutoff point of 109 U/L.the results of the present study showed that the measurement of LDH and ALP activities in milk samples could be used as reliable method for detection of bovine subclinical mastitis.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactate dehydrogenase
  • alkaline phosphatase
  • subclinical mastitis
  • dairy cow