بررسی میزان شیوع کتوز تحت درمانگاهی و ارتباط آن با بیماریهای حوالی زایمان در گاوداری های شیری اطراف شهرکرد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین فراوانی کتوز تحت بالینی و ارتباط آن با بیماریهای حوالی زایمان در گاوداریهای شیری اطراف شهرکرد انجام شد.به این منظور،به صورت تصادفی از 203 راس گاو شیری چند شکم زاییده(2 تا 9 شکم) از 10 مزرعه پرورش گاو شیری،نمونه خون اخذ گردید.از آنجایی که زمان خطر احتمالی وقوع کتوز در طول 2 تا 5 هفته بعد از زایمان است،نمونه ها ،یک هفته قبل، دوهفته بعد و سه هفته بعد از زایمان گرفته شد.در مورد هر گاو مورد مطالعه،از 3 هفته قبل تا 3  ماه بعد از زایمان، اطلاعات مربوط به بیماریهای حوالی زایمان از جمله تب شیر،تورم رحم،تورم پستان،کتوز بالینی،جابجایی شیردان،جفت ماندگی،سخت زایی،پنومونی و لنگش در برگه اطلاعات جداگانه یادداشت گردید. در نمونه های خون، میزان بتا-هیدروکسی بوتیرات و گلوکز با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر اندازه گیری و سپس با استفاده از آزمون های آماری،میزان شیوع کتوز بالینی و تحت بالینی و ارتباط بین مقادیر خونی بتا-هیدروکسی بوتیرات اندازه گیری شده به عنوان شاخص اصلی شناسایی کتوز و رخداد بیماریهای حوالی زایمان،مورد ارزیابی قرار گرفت.در مطالعه حاضر،شیوع کتوز تحت بالینی با نقطه برش 1200 میکرومول بر لیتر از بتا-هیدروکسی بوتیرات در جمعیت مورد مطالعه، به ترتیب در یک هفته قبل 98%، در دو هفته قبل 9.8% و سه هفته بعد از زایمان 13.79% به دست آمد.همچنین مشخص گردید که بین بیماری کتوز و وقوع جابجایی شیردان،تورم رحم و ورم پستان ارتباط وجود دارد(p<0.05). و میزان خطر بروز آنها در صورت وجود کتوز به ترتیب 9.74، 4.26 و 6.64 برابر می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prevalence of subclinical ketosis in dairy farms and its relation to periparturient disorders in city of shahrekord

نویسندگان [English]

  • M Sakha
  • SH Nejat
  • SH Safi
چکیده [English]

This study was carried out to determine the prevalence of subclinical ketosis and relation to periparturient disorders in dairy farm in shahr-e-kord.a total 203 multiparous holstein cows(parity 2-9) were randomly selected from 10 commercial dairy herds.since the likely risk time for occurrence of ketosis is during 2-5 weeks after parturition, the blood samples were taken wk 1 before calving and at wk 2 and 3 after calving.from 3 weeks before calving to 3 months after calving,peripartum diseases informations including milk fever,metritis,mastitis,clinical ketosis,displased abomasum,retained placenta,dystocia,pneumonia and lamemess were gathered in data sheet form.beta-hydroxy butyrate and glucose were measured in serum by using automated analyzer and statistical analysis was performed to investigate the prevalence of ketosis(clinical and subclinical) and related periparturient diseases.in this study,the prevalence of subclinical ketosis,using cut-off 1200mmol/lit of beta-hydroxy butyrate was 0.98 in wk 1 before,9.8 in wk 2 and 13.79 percent in wk 3 after parturition respectively.it was shown that there is a significant correlation between subclinical ketosis and left displacement of abomasum,metritis and mastitis(p<0.05), scparately so that the odds ratio of each disease was 9.74, 4.26 and 6.64 respectively.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ketosis
  • Prevalence
  • peripartirient disease
  • economic losses
  • shahr-e-kord
  • Iran