بررسی تغییرات شمارش سلول های سوماتیک(SCC) ،نمره سلولهای سوماتیک(SCS)، و بار میکروبی(TBC) شیر خام در یک گاوداری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
تعداد سلول های سوماتیک(SCC) ،نمره سلولهای سوماتیک(SCS)، و بار میکروبی(TBC) از شاخصهای مهم ارزیابی کیفیت و سلامت شیر می باشد.هدف از این تحقیق بررسی کیفیت شیر از لحاظ تعداد سلولهای سوماتیک و بار میکروبی در یک گاوداری صنعتی در منطقه دزفول بود. اطلاعات مربوط به 3 سال با لستفاده از رویه مدل خطی عمومی(GLM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد اثر سال و ماه بر تغییرات تعداد سلولهای سوماتیک،نمره سلولهای سوماتیک و بار میکروبی معنی دار است. صفات مورد بررسی در 3 سال بررسی به طور معنی داری افزایش یافتند(P<0.01). حداکثر شمار سلولهای سوماتیک و حداکثر نمره سلولهای سوماتیک  در دی ماه و حداقل انها در شهریورماه مشاهده گردید.همچنین حداکثر با میکروبی در دی ماه و حداقل در اردیبهشت ماه مشاهده گردید.نتایج تحقیق لزوم اعمال سیاست های کارامدتر جهت کنترل این پارامترها به منظور تولید شیر با کیفیت تر را نشان می دهد. همچنین وجود بار میکروبی بالا نشان داد انجام پاستوریزاسیون به منظور عرضه شیر بهداشتی ضروری بوده و همچنین باید از عرضه و مصرف شیر خام اجتناب شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological report of Listerial meningoencephalitis in sheep

نویسندگان [English]

  • M Hashem zadeh
  • S Khalaj zadeh
  • J Yadi
  • K Amini
چکیده [English]

 
In spring of 2012,two ewes of a sheep flock from west region of Alborz province with neurological disorders as circling,dullness,depression,incoordination and anorexia  were referred to veterinary school hospital of Islamic Azad University of Karaj branch.on initial examination,cantral nervous system lesions were suspected.in order to confirm the diagnosis,one of them utanaized.macroscopic findings in necropsy were leptomeningial opacity,cloudy cerebrospinal fluid and meningeal vessels congestion.many foci of yellow-brown discoloration (0.1 mm in diameter) were seen in brain stem section.microscopically,neuronal necrosis,gliosis,perivascular cuffing,neutrophilic micro abscesses and meningoencephalitis were observed.listeria monocytogenes was isolated from brain samples and CSF in bacteriological Lab.on the basis of macroscopic signs,histopathological findings and microbiological test results,meningoencephalic listeriosis was detected in these cases.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • meningoencephalitis
  • listeriosis
  • Sheep