ارزیابی سونو گرافی یافته های طبیعی غده تیروئید در بز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
اولتراسونوگرافی تکنیک انتخابی، حساس و دقیق برای ارزیابی آناتومی و هیستوپاتولوژی در انسان، سگ، گربه و سایر حیوانات است. در مناطق دامپزشکی گزارشی در خصوص اولتراسونوگرافی طبیعی تیروئید در بز دیده نمی شود.هدف از انجام این تحقیق ارزیابی پارانشیم و لوب های غده ی تیروئید با استفاده از تکنیک سونو گرافی و مقایسه ی یافته ها در دو جنس نر و ماده و همچنین در لوب های چپ و راست تیروئید می باشد.در این تحقیق 14 راس(7 راس نر و 7 راس ماده) بالغ انتخاب گردید.برای اطمینان از سلامت حیوانات معاینات بالینی و آزمایش خون جهت اندازه گیری هورمون های T3, T4 و اطمینان از سلامت غده ی تیروئید انجام شد.اولتراسونوگرافی به منظور یافتن هر لوب تیروئید انجام گرفت.پس از یافتن محل غده تیروئید به کمک اولتراسونوگرافی،اکوژنیسیته، طول و عرض و عمق هر کدام از لوب های چپ و راست و همچنین ایسموس اندازه گیری شد.با توجه به نتایج به دست آمده از یافته های سونوگرافی هر دو لوب تیروئید در هر قسمت قابل اسکن و متقارن بود. شکل غده ی تیروئید در اسکن طولی دوکی شکل و کشیده و در اسکن عرضی بیضی یا مثلثی شکل بود.پارانشیم غده تیروئید دارای اکوژنیسیته ی یکنواخت بود و اکوؤنیسیته ی غده تیروئید از ادوانتیس احاطه کننده ی آن کمتر ولی نسبت به عضلات گردن بیشتر است.میانگین طول، عرض و عمق لوب راست به ترتیب 2.39و 0.52و 0.90 بود که در جنس نر این اعداد به ترتیب 2.25و 0.47و 0.78 و در جنس مادهبه ترتیب 2.54و 0.57 و 1.03 بودند.میانگین طول ،عرض و عمق لوب چپ به ترتیب 2.34 و 0.55 و 0.83 بود که در جنس نر این اعداد به ترتیب 2.25 و 0.51و 0.77 و در جنس ماده 2.43 و 0.59و 0.89 بودند.میانگین ایسموس 0.20 بود که این عدد در بزهای نر و ماده ثابت بود. در مقایسه ی طول لوب راست در دو جنس نر و ماده اختلاف معنی داری وجود داشت و در جنس ماده بیشتر بود (p<0.05). همچنین در مقایسه اندازه عرض لوب چپ در دو جنس نر و ماده اختلاف معنی داری وجود داشت و در جنس ماده بیشتر بود(p<0.05).در مقایسه اندازه عرض لوب راست در دو جنس نر و ماده نیز اختلاف معنی داری وجود داشت و در جنس ماده بیشتر بود (ح<0.05 . در مقایسه ی عمق لوب راست در دو جنس نر و ماده اختلاف معنی داری وجود داشت و در ماده بیشتر از نر بود(p<0.05). از نتایج فوق می توان در تشخیص عوارض غده تیروئید در بز به وسیله سونوگرافی استفاده نمود. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes of somatic cell count, somatic cell score and total bacterial count of raw milk in a dairy herd of Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • M Yadegari
  • P Babamiri
  • sh Nejat
  • M.R Afshar zadeh
چکیده [English]

 
 Bulk milk somatic cell count(SCC), somatic cell score(SCS) and total bacterial count (TBC)are the most important milk health parameters.the aim of this study was to investigate SCC,SCS and TBC in a dairy herd of Khuzestan province.a general linear model(GLM) procedure was used for analyzing of data.the result showed effects of year and month are significant on variation of SCC,SCS, and TBC.the highest and lowest SCC and SCS were observed in September and January respectively and the highest and lowest TBC was observed in January and May.the result showed SCC,SCS and TBC increased significantly over time,and it implies the quality of milk decreased in mentioned years.it seems to control this upward movement applying new policies is necessary.in addition,high total bacterial count showed pasteurization is necessary to produce more healthy milk.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • somatic cell count
  • total bacterial count
  • raw milk
  • dairy cow